Платежни карти и електронно банкиране*

1. Какво представлява платежната карта?

Платежната карта е вид платежен инструмент, върху който е записана информация по електронен начин и се използва многократно за идентификация на оправомощения ползвател на платежни услуги и за отдалечен достъп до платежна сметка и/или до предварително определен кредитен лимит, договорен между ползвателя на платежната карта и доставчика на платежни услуги. Платежната карта се издава за определен срок. Доставчикът на платежни услуги, издател на платежната карта, я предоставя на ползвателя на платежни услуги в срок не по-дълъг от 10 дни от сключването на рамковия договор за платежна карта.

Платежната карта дава възможност за теглене на пари в брой чрез терминални устройства АТМ /банкомати/ и POS /ПОС в банка/, плащане на стоки и услуги чрез ATM и POS /ПОС при търговци/, превод между сметки чрез АТМ, плащане на стоки и услуги, както и превод между сметки чрез виртуални ПОС-устройства, както и други справочни, платежни и неплатежни операции, по договореност с банката и в зависимост от предлаганите от нея услуги, свързани с банкови карти. Операции с платежна карта могат да се извършват само лично от оправомощения държател.

2. Какво представляват предплатените карти

Предплатената карта е вид платежен инструмент, върху който се съхраняват електронни пари или се осигурява отдалечен достъп до електронни пари и с който се извършват платежни операции. Предплатената карта се издава за определен срок от време и може да не е персонализирана. Предплатената карта, която е персонализирана, се използва лично от оправомощения ползвател на платежни услуги. Когато е персонализирана, предплатената карта притежава персонализирана защитна характеристика – ПИН.

3. Кой може да издава банкови карти?

Платежни карти се издават от банки, клонове на чуждестранни банки и небанкови платежни институции, получили лиценз от БНБ. За издаване на международни банкови платежни карти банката трябва да има лиценз от съответната картова организация.

4. Какво представлява и за какво служи PIN кода на банковата карта?

PIN е съкращение на „Personal Identification Number”, което означава „Личен идентификационен код“. Той представлява четирицифрено число, служещо като парола за достъп до картата и идентифициране на клиента. PIN кодът може да се променя от картодържателя на банкомат и трябва да се пази в пълна тайна, с цел предотвратяване на злоупотреби. Първоначално PIN кодът се генерира автоматично при издаването на картата и се предава на оправомощения държател в запечатан плик, като картодържателят е длъжен да вземе мерки PIN кодът да не бъде узнат от трети лица. Както автоматичния, така и променения впоследствие PIN следва да е известен само на ползвателя на картата.

5. За какво служат ATM и ПОС устройствата?

Трансакции с платежни карти се извършват чрез терминални устройства АТМ и ПОС, инсталирани на територията на България или в чужбина. Терминалните устройства АТМ и ПОС служат за отдалечено осъществяване на връзка чрез банковата карта до средствата по сметката, към която е издадена картата. Извършването на платежни операции чрез АТМ и ПОС се потвърждава с въвеждане на PIN кода, издаден към банковата карта. На ATM и ПОС устройства могат да се правят плащания с банкови карти.

ATM /банкомат/ представлява устройство за теглене и/или внасяне на пари в брой, плащане на услуги, извършване на преводи между платежни сметки, на справочни и други платежни и неплатежни операции.

ПОС устройството служи за е устройство, чрез което се извършва плащане на стоки и услуги или получаване на пари в брой чрез използване на платежна или предплатена карта.

6. Какво представлява виртуалното ПОС устройство?

Чрез виртуалното ПОС устройство се извършват преводи по платежни сметки или плащане на стоки и услуги чрез Интернет, терминални устройства АТМ или цифрови телефони при използване на платежна или предплатена карта в режим он-лайн.

7. Какво представляват електронните пари?

Електронните пари са парична стойност, съхранявана в електронна, включително магнитна форма, която представлява вземане към издателя, издава се при получаване на средства с цел извършване на платежни операции и се приема от физическо или юридическо лице, различно от издателя на електронни пари. Електронните пари могат да се издават от банки, дружества за електронни пари, получили лиценз за извършване на дейност по емитиране на електронни пари, Европейската централна банка и националните централни банки на страните-членки от ЕС. Електронни пари, до които издателят е осигурил отдалечен достъп с цел извършване на платежни операции, се съхраняват по сметка за електронни пари.

8. Какво представлява електронното банкиране?

Електронното банкиране обхваща банкови услуги и операции, извършвани чрез отдалечен достъп на клиента до неговата сметка, като те се обслужват и реализират чрез електронни канали за регистриране и банкиране. Електронните канали, в зависимост от вида на достъп на клиента, са: банкиране чрез персонален компютър, телефонно банкиране, интернет банкиране и мобилно (GSM) банкиране.

Обикновено чрез електронно банкиране клиентът може да извършва сам същите банкови услуги и безкасови операции, като тези в салон на банката. Възможно е, обаче, да има банкови услуги и продукти, които са налични само при електронното банкиране, така, както има банкови услуги и продукти, които могат да се извършват само в салон на банката.


*Информацията има само общообразователно предназначение.