Инвестиционни продукти*

1. Какво означава терминът „номинал“?

Номиналът е стойността на ценната книга, посочена върху нея, която се изплаща на падежа. При акции номиналът е стойността, с която акционерът участва в записания капитал на дружеството.

2. Какво представлява пазарната цена на един финансов инструмент?

Пазарната цена е парична сума, за която един финансов инструмент може да бъде продаден в даден момент в пряка сделка между информирани, независими и желаещи да осъществят сделката купувач и продавач.

3. Какво означава диверсификация на портфейла?

Диверсификация на портфейла означава разпределение на активите между финансови инструменти и пазари с цел намаляване на риска.

4. Какво представляват облигациите?

Облигациите са ценни книжа, представляващи дългови инструменти, които показват задължение на емитента /издателя/ да заплати на купувача тяхната номинална стойност плюс определена лихва /купон/ или поредица от лихвени плащания на фиксирани бъдещи дати. Лихвите мога да са фиксирани или плаващи.

Облигациите могат да се търгуват на вторичен пазар, обичайно по цени, различни от номиналната им стойност. Движенията на цените на облигациите на вторичния пазар се дължат на различни фактори.

5. Какво представляват акциите?

Акциите са ценни книжа, които удостоверяват, че техните притежатели /акционерите/ участват с посочената върху акциите номинална стойност в записания капитал на акционерното дружество. Пазарната цена на акции, търгувани на вторичния пазар, обикновено е различна от номиналната им стойност и се определя от множество фактори. Всеки акционер има право на дивидент, който зависи от финансовите резултати на дружеството и се определя с решение на общото събрание на акционерите.

Акциите могат да бъдат поименни и на приносител, обикновени и привилегировани. Акциите могат да бъдат също така налични, т. е. на хартиен носител, или безналични, което означава че са регистрирани в съответната депозитарна институция /в България това е Централен депозитар/, и им се издава депозитарна разписка или друг документ, удостоверяващ правото им на собственост върху ценните книжа.

6. Какво представляват дялове на предприятия за колективно инвестиране?

Дяловете на предприятия за колективно инвестиране, известни като колективни инвестиционни схеми /КИС/, или взаимни фондове, представляват механизъм, който дава възможност на голям брой инвеститори да обединят активите си и да ги предоставят за професионално управление на независим мениджър. Покупката на дялове на предприятия за колективно инвестиране представлява алтернатива на директно инвестиране в различни видове активи, което практически не е възможно или не е изгодно, ако клиентът не разполага със значителни средства. Този тип инвестиция позволява диверсификация на портфейла и избор на подходящи индивидуални нива на риск. Колективната инвестиционна схема изкупува обратно издадените от нея дялове по цена, основаваща се на нетната стойност на активите й, която зависи от пазарните колебания на цените на отделните активи, включени в портфейла.

7. Какво представляват дериватите?

Дериватите са финансови инструменти, чиято стойност се променя в резултат на промяна в конкретен базов актив, напр. облигация, акция, стока, лихвен процент, кредит, индекс и други. Дериватите изискват малка първоначална инвестиция, в сравнение с директните инвестиции в базовия инструмент. Чрез дериватите могат да се ограничават рискове от инвестиции в определени инструменти, но за да се търгува с деривати, се изискват задълбочени финансови познания от страна на инвеститорите, поради което при избора на такава инвестиция е препоръчително да се ползват съвети и консултации от професионалисти.

8. Какво представлява доверителното управление?

Доверителното управление на активи представлява услуга, при която вложителят предоставя за управление на банка определена сума пари и въз основа на сключен договор за доверително управление, банката взема решения в какви финансови инструменти да ги инвестира. Доходността в този случай не е гарантирана и зависи от доходността на избраните финансови инструменти.

9. Какво представляват попечителските услуги?

Попечителските услуги представляват предоставяне на парични средства и ценни книжа на инвестиционен посредник (банка) за съхранение, извършване на сделки и прехвърляне по нареждане на клиента, съответно оправомощаване на инвестиционния посредник да упражнява правата по ценните книжа /събиране на дивиденти, участия, гласуване на Общи събрания на акционерите, плащане на данъци и репатриране на дохода от тях/ в обем, съобразно дадените правомощия. Попечителските услуги са предназначени преди всичко за институционални клиенти – пенсионни фондове, инвестиционни дружества, договорни фондове и други. Те се използват по-често от чуждестранни клиенти, притежатели на ценни книжа, които се търгуват на местния пазар, и обратно – от местни лица, притежатели на ценни книжа, търгувани на борси извън България.

10. Какво представлява маркет-мейкърът?

Маркет-мейкърът е лице, което присъства трайно на финансовите пазари, с цел да търгува за собствена сметка чрез покупка и продажба на финансови инструменти срещу свои собствени средства по определени от него цени.

11. Какво представлява първичния пазар на финансови инструменти?

Първичен пазар на финансови инструменти е пазарът, на който първоначално се емитират и пласират за първи път финансови инструменти.

12. Какво представлява вторичния пазар на финансови инструменти?

Вторичен пазар е пазарът, на който вече емитираните и първоначално придобитите финансови инструменти могат да сменят многократно собствениците си. Фондовата борса е типичен пример за вторичен пазар, но той може да се извършва и извънборсово.


*Информацията има само общообразователно предназначение.