Гарантиране на депозитите /влоговете/ и на инвестициите в други финансови инструменти на банковите клиенти*

1. Кой гарантира банковите депозити /влогове/?

Фондът за гарантиране на влоговете в банките /ФГВБ/ е създаден през януари 1999г., с цел да гарантира влоговете в банките, като по този начин поддържа доверието в банковата система и съдейства за икономическия растеж и общата стабилност в страната. Фондът гарантира всички парични средства по банкова сметка от всякакъв вид в левове и чуждестранна валута на български и чуждестранни физически и юридически лица, като се прави изключение за определени юридически лица, съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Максималният размер на гаранцията по депозити /влогове/ на клиент в една банка е 196 000 лв. или тяхната равностойност, ако депозитът е в чуждестранна валута. Важно е да се знае, че в тази сума се включват и начислените лихви към датата на решението на БНБ за отнемане на лицензията за извършване на банкова дейност.

Допълнителна гаранция до 250 000 лв. за срок до 3 месеца се предоставя за определен вид влогове, възникнали в резултат от сделки с недвижими имоти за жилищни нужди, изплатени суми по повод сключване или прекратяване на брак, прекратяване на трудово или служебно правоотношение, инвалидност или смърт, застрахователни или осигурителни плащания, изплащане на обезщетения за вреди от престъпления или от отменена присъда.

2. Кой гарантира инвестициите във финансови инструменти на клиентите на банките?

Инвестициите на клиентите на банките – инвестиционни посредници във финансови инструменти /ценни книжа, деривати и други, съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти/, се гарантират от Фонда за компенсиране на инвеститорите /ФКИ/, като в Закона за публичното предлагане на ценни книжа са предвидени изключения за някои юридически лица. Компенсация се изплаща при фалит на инвестиционен посредник, когато той не е в състояние да изплати задълженията си към клиента. Максималният размер на компенсация, който осигурява Фондът за компенсиране на инвеститорите е 90% от стойността на финансовите активи на клиент на дадена банка, но не повече от 40 000 лв.


*Информацията има само общообразователно предназначение.