Информационно известие на Асоциация на банките в България (АББ), съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните)

Асоциацията на банките в България (АББ) е сдружение с нестопанска цел, което е администратор на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.

АББ подпомага банките, членуващи в Aсоциацията и съответно, в хода на своята професионална дейност обработва лични данни на своите служители, на своите доставчици и на представителите на своите членове.

Асоциацията обработва лични данни за целите на отчетността, организацията и координацията на своята дейност и ефективно изпълнение на своите задължения.

Основанията за обработване на лични данни от страна на АББ могат да бъдат различни, в зависимост от случая – например, договорно основание (служителите и доставчиците на сдружението), законово задължение (служителите и доставчиците на сдружението), легитимен интерес (данни за представителите на банките в различните комитети и работни групи).

Когато данните Ви се обработват, поради участието Ви в комитет или работна група, функциониращи към АББ, то това обработване се извършва в качеството Ви на представител на съответната кредитна институция, която Ви е номинирала за участие и е изпратила необходимите лични данни, за да можем да Ви идентифицираме. В тези случаи личните Ви данни са необходими на АББ за адекватното организиране и провеждане на работни срещи и заседания, както и изобщо за изпълнението на задачите и функциите на сдружението и за осъществяване на професионален контакт с Вас.

Получатели на лични данни, обработвани от АББ, могат да бъдат държавни органи (по силата на закон), трети страни (в случаите, когато представители на сдружението участват в работни групи, комитети, комисии, управителни тела и други подобни структури извън АББ), както и самите банки членове. АББ не извършва предаване на лични данни в трети държави.

Критериите за срок за съхранение на личните данни зависят от законовите изисквания, приложими за АББ или целите, които Асоциацията следва да постигне чрез обработването на данните. След изтичане на нормативно установения срок за обработване на данни или, ако такъв няма, след постигане на целта, за която те са били събрани, личните данни ще бъдат заличени.

Ако Ваши лични данни се обработват от АББ, то Вие имате право да изискате от нас достъп до тях, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас. Можете също да направите възражение срещу обработването им.

Ако желаете да разберете повече за обработването на лични данни от страна на АББ, можете да се свържете с нас на адрес: София 1000, ул. Княз Борис I № 97, ет. 5 или по електронна поща abb@abanksb.bg .

Ако считате, че правата Ви са нарушени, можете да подадете жалба пред надзорния орган по защита на личните данни в България – Комисията за защита на личните данни.