СОФИБОР / СОФИБИД / ЛЕОНИА

СОФИБОР / СОФИБИД / ЛЕОНИА

Индексите СОФИБОР (SOFIBOR: Sofia Interbank Offered Rate), СОФИБИД (SOFIBID: Sofia Interbank Bid Rate) и ЛЕОНИА (LEv OverNight Index Average) се спонсорират от Асоциацията на банките в България (АББ), Българската дилърска асоциация (БДА) и Българската народна банка (БНБ).

Индексът СОФИБОР е фиксинг на котировките на необезпечени депозити в български левове, предлагани на българския междубанков пазар. Той се изготвя за набор от срочности в 11:00 ч. (местно време) всеки работен ден като средна величина от котировките “продава”, подадени от представителна група банки. Участниците във фиксинга подават и съответни котировки „купува“, които се осредняват аналогично на фиксинга. Получената стойност се нарича индекс СОФИБИД. За изчисляването, данните на участниците се подреждат във възходящ ред, най-високите 20% и най-ниските 20% се елиминират. От останалите стойности се изчислява средна аритметична. Индексите се котират за вальор „спот“ (2 работни дни) за всички срочности освен „овърнайт“ и при конвенция “реален брой изминали дни /360”. Представят се с три знака след десетичната запетая.

ЛЕОНИА е лихвен процент по реални сделки овърнайт, изчислен като среднопретеглена стойност за всички сделки по предоставяне на необезпечени депозити овърнайт на междубанковия пазар в България от представителна група банки. Ежедневната информация се предоставя от същата група банки, които котират за СОФИБОР (SOFIBOR). Лихвеният процент е при конвенция за броене на дните „реален брой изминали дни / 360“. Изчислява се от Българската народна банка след приключването на работния ден и се представя с два знака след десетичната запетая.

Информацията за :

  • Индекси за деня
  • Индекси за определена дата
  • Контировки на банките за деня
  • Избор на индексите по период и срочност
  • Избор на котировки по банки, период и срочност
  • Списък на банките, участващи в образуването на индексите
  • Правила и процедури за изготвяне на справочни индекси СОФИБИД, СОФИБОР и ЛЕОНИА се публикува на интернет страницата на БНБ