СОФИБОР / СОФИБИД / ЛЕОНИА Плюс

Съгласно решение от 16 март 2017г. на Управителния съвет (УС) на Българска народна банка (БНБ), считано от 1 юли 2018г., БНБ преустановява изпълнението на дейностите, свързани с изчисляването и публикуването на справочните индекси СОФИБОР и СОФИБИД, като официалното съобщение на БНБ за това може да бъде видяно тук.

За уреждане на отношенията с клиенти на банки, при които в договорите им за кредит е използван индекс, който е прекратен или съществено променен, се прилагат съответните разпоредби на Закона за кредитните институции, съдържащи се в измененията и допълненията на този закон, обнародвани в Държавен вестник, бр. 51 от 19 юни 2018г.

 

Индексите СОФИБОР (SOFIBOR: Sofia Interbank Offered Rate) и СОФИБИД (SOFIBID: Sofia Interbank Bid Rate) се изготвяха съгласно договор между Асоциацията на банките в България (АББ), Ей Си Ай България – Българска Дилърска Асоциация (БДА) и Българската народна банка (БНБ), подписан през октомври 2002г. Те се изготвяха за периода 17 февруари 2003г. – 29 юни 2018г., след което изчисляването на тези два индекса е преустановено, като действието на посочения тристранен договор е прекратено.

Индексът СОФИБОР е фиксинг на котировките на необезпечени депозити в български левове, предлагани на българския междубанков пазар. Той се изготвяше за набор от срочности в 11:00 ч. (местно време) всеки работен ден, като средна величина от котировките “продава“, подадени от представителна група банки.

Индексът СОФИБИД е фиксинг на котировките на необезпечени депозити в български левове на междубанковия пазар и се изготвяше за набор от срочности, като средна величина от котировките “купува“.

Считано от 1 юли 2017г., индексът ЛЕОНИА Плюс (LEv OverNight Index Average Plus) заменя индекса ЛЕОНИА (LEONIA: LEv OverNight Index Average), като справочен индекс на сключените и изпълнените сделки с депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар и база за изчисляване на основния лихвен процент. Новият индекс ЛЕОНИА Плюс се отличава от ЛЕОНИА по по-широкия обхват от доставчици на данни, в който се включват всички банки, лицензирани от БНБ и клонове на чуждестранни банки в страната, а не само част от тях, какъвто бе подходът при изчисляването на справочния индекс ЛЕОНИА. В периода 1 декември 2004г. – 30 юни 2017г. индексът ЛЕОНИА се изготвяше, съгласно договор между АББ, Ей Си Ай България – БДА и БНБ.

ЛЕОНИА Плюс се изчислява и публикува всеки ден от БНБ, считано от 1 юли 2017г. Форматът на индекса е с два знака след десетичната запетая. Конвенцията за броене на дните е “реален брой изминали дни/360”. Когато в даден работен ден на междубанковия пазар няма сключени сделки за предоставяне на необезпечени депозити овърнайт в български левове, БНБ отбелязва, че индексът за деня е неналичен, като публикува индикатора “n/a” (неналичен, Not Available).

Информацията за индексите за определена дата, по период и срочност, правилата и процедурите за изготвяне на справочните индекси СОФИБИД и СОФИБОР преди прекратяването на изчисляването им, както и правилата за изготвяне от БНБ на ЛЕОНИА Плюс, са публикувани на интернет страницата на БНБ.