ПОМИРИТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ПЛАТЕЖНИ СПОРОВЕ /ПКПС/

Разглеждане на спорове OT ПКПС

ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА

ПКПС осъществява дейността си въз основа на процедурни правила, които са синхронизирани с изискванията на Закона за защита на потребителите, утвърдени са от Управителя на Българската народна банка и са обнародвани в ДВ, бр. 101/2015г. Пълното наименование на процедурните правила е “Правилник за дейността на помирителната комисия за платежни спорове” (ПДПКПС).

СПОРОВЕ ОТ КОМПЕТЕНТНОСТ НА ПКПС

Предметът на споровете, които попадат в обхвата на компетентност на ПКПС, е следният:
 1. ПКПС разглежда национални и трансгранични спорове, произтичащи от договори за предоставяне на платежни услуги от разстояние по смисъла на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние. При разглеждане на трансгранични спорове, получени чрез платформата за онлайн решаване на спорове комисията спазва изискванията на Регламент (ЕС) №524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013г. относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регламент за ОРС за потребители) (ОВ, L 165/1 от 18 юни 2013 г.), чл. 2, ал. 1 ПДПКПС.
 2. ПКПС решава възникналите спорове между доставчици на платежни услуги и ползватели на платежни услуги, както и между издатели на електронни пари и техни клиенти, ако попадат в предметния обхват на понятието за платежна услуга по чл. 4 от Закона за платежните услуги и платежните системи и имат имуществена стойност до 25 000 лв. (чл. 2, ал. 6 ПДПКПС)
 3. ПКПС не се произнася по претенции на ползватели на платежни услуги за претърпени от тях неимуществени вреди, неоснователно обогатяване и непозволено увреждане, които могат да се доказват по съдебен ред (чл. 2, ал. 7 ПДПКПС).

ОСНОВАНИЯ, НА КОИТО ПКПС МОЖЕ ДА ОТКАЖЕ ДА РАЗГЛЕДА СПОР (чл. 16 ПДПКПС)

 1. спорът не е от компетентността на комисията;
 2. ползвателят на платежни услуги не е опитал да разреши спора директно с доставчика на платежна услуга;
 3. ползвателят на платежни услуги не е подал жалба до комисията в едногодишен срок, считано от датата, на която е изпратил жалбата си до доставчика на платежна услуга;
 4. заявлението не е подадено от лице, което има качеството на ползвател на платежни услуги, по смисъла на т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за платежните услуги и платежните системи;
 5. бъде установено, че по същия спор има заведено съдебно или арбитражно дело, или се решава от друг орган за извънсъдебно решаване на спорове, включително открита процедура по медиация или от органите на досъдебното производство;
 6. не са отстранени непълнотите в заявлението в срок от 10 работни дни;
 7. спорът е разрешен чрез спогодба;
 8. заявителят оттегли заявлението си, на всеки един етап от помирителното производство;
 9. при смърт на заявителя;
 10. при прекратяване дейността на доставчика на платежни услуги, без да е налице правоприемство, поставяне под специален надзор или откриване на производство по несъстоятелност;
 11. жалбата е на стойност, по-висока от 25 000 лева;
 12. разглеждането на спора ще затрудни сериозно работата на комисията поради фактическата му и правна сложност;
 13. когато при разглеждане на спора комисията установи наличието на данни, които пораждат основателно съмнение за извършено престъпление, тя сезира съответния компетентен орган, изпраща събраните доказателствени материали и прекратява помирителното производство (чл. 21 ПДПКПС).

ЕЗИКЪТ,

на който потребителите подават жалбите си до ПКПС и на който се провежда помирителното производство е българският (чл. 11, ал. 3 от ПДПКПС).

ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ПРАВОТО

Източниците на правото, на които ПКПС основно се позовава при решаването на споровете, са Законът за платежните услуги и платежните системи (ДВ бр. 20 от 6 март 2018 г.) и Наредба № 3 на БНБ за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (ДВ бр.62/2009 г., в сила от 1 ноември 2009 г.).

Субсидиарно приложение намират Законът за задълженията и договорите, Търговският закон и Законът за защита на потребителите.

При решаване на споровете Комисията прилага, не само законовите и подзаконовите разпоредби и правото на Европейския съюз, но и търси компромис между позициите на двете страни, с цел постигане на споразумение, при спазване на принципите на доброволност, експертност, независимост, безпристрастност, прозрачност, ефективност, справедливост, свобода и законосъобразност, заложени в глава девета, раздел II на Закона за защита на потребителите (чл. 3, ал. 8 от ПДПКПС).

Разрешаването на спора е подчинено на процесуалния ред, регламентиран в Правилника за дейността на Помирителната комисия за платежни спорове (ДВ бр. 101/2015 г.).

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРАНИТЕ, ПРЕДИ ДА СЕ ОБЪРНАТ КЪМ ПКПС ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СПОРА

Комисията разглежда споровете, след като те са отнесени към доставчиците на платежни услуги и последните не са се произнесли в 14-дневен срок от подаване на възражението, както и когато решението по възражението не удовлетворява ползвателите на платежни услуги (чл. 9 ПДПКПС).

Към заявлението, освен всички документи, необходими за изясняване предмета на спора (в т.ч. решението на доставчика на платежни услуги, в случаите, когато се е произнесъл в 14-дневен срок), заявителят прилага и декларация, че:

 1. спорът е бил отнесен към доставчика на платежни услуги и той не се е произнесъл в указания срок. Тази декларация не се прилага, когато има решение на доставчика на платежни услуги по жалбата;
 2. към момента на подаване на заявлението не е отнесъл същия спор за разрешаване пред съд, арбитражен съд или друг орган за извънсъдебно разрешаване на спорове или от органите на досъдебното производство;
 3. не е сключил спогодба с ответната страна.

ВЪЗМОЖНОСТ НА СТРАНИТЕ ДА СЕ ОТТЕГЛЯТ ОТ ПРОЦЕДУРАТА

Заявителят може да оттегли заявлението си на всеки един етап от помирителното производство, с което то се прекратява (чл. 16, ал. 1, т. 3 ПДПКПС).

РАЗХОДИТЕ ЗА СТРАНИТЕ ПО СПОРА И ПРАВИЛАТА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО ИМ

Помирителното производство е безплатно за страните и те не заплащат такса за разглеждане на спора от комисията (чл. 10, ал. 1 ПДПКПС).

Разноски, направени от страните по спора (за представителство, експертизи, вещи лица, преводи и т.н.) са за тяхна сметка.

Всяка от страните може да предложи на състава в помирителното предложение да бъде включена и уговорка за поемане на разноските, ако искането е направено предварително и е прието от насрещната страна (чл. 10, ал. 3 ПДПКПС).

ОКОНЧАТЕЛЕН АКТ, С КОЙТО ЗАВЪРШВА ПРОЦЕДУРАТА

Помирителното производство завършва с изготвено писмено помирително предложение, което трябва да отговаря на изискванията на чл. 23, ал. 3 от ПДПКПС и което се приема с обикновено мнозинство от пълния числен състав на комисията.

В срок от 5 работни дни след изготвяне на помирителното предложение то, заедно с мотивите към него, се изпраща в писмена форма на страните по спора.

В 10-дневен срок след получаване на помирителното предложение, страните трябва да отправят до председателя на комисията своето писмено изявление, дали го приемат или отхвърлят, в което да посочат номера и датата на помирителното предложение и да го подпишат.

Следва да се има предвид, че:

 1. Помирителното предложение трябва да се приеме или отхвърли от всяка от страните изрично, безусловно и изцяло. Наличието на допълнителни уговорки или резерви в писменото изявление или липсата на такова в указания срок комисията третира като отхвърляне на помирителното предложение от съответната страна по спора;
 2. Помирителното предложение може да се различава от решение, постановено от съд;
 3. Приемането на помирителното предложение в указания срок има силата на спогодба между страните;
 4. Ако някоя от страните не изпълнява задълженията си по приетото помирителното предложение, другата страна може да се обърне към съда за разглеждане на спора, предмет на споразумението;
 5. Страните могат да придадат изпълнителна сила на сключеното споразумение, като го представят за одобрение пред компетентния съд;
 6. По искане на страните помирителното предложение може да бъде прието като бъде сключено споразумение между страните чрез нотариално удостоверяване на подписите.

СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЦЕДУРАТА

Комисията разглежда спора по същество в срок до два месеца след изтичане на сроковете за получаване на всички документи, становища и събиране на доказателства.

При случаи с фактическа или правна сложност, комисията може да реши да удължи срока за решаване на спора с още 15 работни дни (чл. 20 ПДПКПС).

ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ИЗХОДА НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедурата завършва с изготвянето на помирително предложение от комисията. В 10- дневен срок след получаване на помирителното предложение страните трябва да отправят до председателя на комисията писмено изявление, дали го приемат, или отхвърлят.

Помирителното предложение трябва да се приеме или отхвърли от всяка от страните изрично, безусловно и изцяло. Наличието на допълнителни уговорки или резерви в писменото изявление или липсата на такова в указания срок комисията третира като отхвърляне на помирителното предложение от съответната страна по спора.

Помирителното предложение може да се различава от решение, постановено от съд.

Помирителното предложение не изключва възможността за защита по съдебен ред.

ПРАВНА СИЛА НА ПОМИРИТЕЛНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Приемането на помирителното предложение в указания срок има силата на спогодба между страните.

Ако някоя от страните не изпълнява задълженията си по приетото помирителното предложение, другата страна може да се обърне към съда за разглеждане на спора, предмет на споразумението.

По искане на страните помирителното предложение може да бъде прието като бъде сключено споразумение между страните чрез нотариално удостоверяване на подписите.

Страните могат да придадат изпълнителна сила на сключеното споразумение, като го представят за одобрение пред компетентния съд.