За председател на Правния комитет към УС на АББ беше избран г-н Михаил Танев – прокурист на “Райфайзенбанк /България/” ЕАД, а за зам. председател беше избрана г-жа Мирослава Зафирова, директор на дирекция “Масови клиенти и операции” в управление “Правно” на “Банка ДСК” ЕАД.