Във връзка с изтичане на двегодишния мандат на представителите на АББ в Регламентния комитет по администриране на справочни индекси “СОФИБОР”, “СОФИБИД” и “ЛЕОНИА”, Управителният съвет на АББ определи за следващ двегодишен мандат настоящите членове на РК – г-н Николай Колев, председател на РК, директор на дирекция “Пазари и ликвидност” в “Общинска банка” АД, г-н Иван Кутлов – директор “Трежъри” в “Обединена българска банка”АД и г-жа Антоанета Алексова – директор на дирекция “Паричен и капиталов пазар” в “Банка ДСК” ЕАД.