АББ изпрати на вниманието на г-н Димитър Костов, подуправител на БНБ и до г-жа Анна Аспарухова, председател на УС на Резервния обезпечителен фонд, писмо, с което ги уведомява, че на основание чл. 42 от Наредба No 3 на БНБ и чл. 2, ал. 1 от Правилника за управление и опериране на Резервния обезпечителен фонд, Управителният съвет на АББ определя за нов член на Управителния съвет на РОФ, на мястото на г-н Илиан Зафиров, г-жа Емилия Палибачийска – главен финансов директор на ”УниКредит Булбанк” АД.