На заседание на Комитета по икономическа политика към УС на АББ, отчитайки изявените им професионални качества и приноса за успешната дейност на Комитета, за негов председател беше избран г-н Христо Бабев, член на Управителния съвет и началник управление в ”Алианц Банк България” АД, а за заместник-председатели бяха избрани: г-жа Ирина Петрова, заместник-главен счетоводител в ”УниКредит Булбанк”АД и г-н Георги Петков, заместник-главен счетоводител в ”Общинска банка” АД, който и до момента заемаше тази позиция.