Банките в България демонстрират устойчивост и стабилност е видно от резултатите от проведените от Българската народна банка /БНБ/ оценка на качеството на активите и стрес-тестове на сектора, които бяха оповестени днес. Според централната банка, банковата система у нас се справя успешно в условия на симулирана кризисна ситуация.

Резултатите и анализът на БНБ показват, че секторът се представя изключително добре при направената проверка, като нивото на основния капитал – т.нар. капитал от първи ред, в резултат на направената оценка на активите, се променя незначително – от 20 на 19 процента за системата, оставайки в пъти по-високо от нормативно изискваните 4,5%, както и значително над средното ниво за страните от ЕС. Видно е, че при базисния сценарий за стрес-тестовете посоченият капитал на банките дори нараства – до над 22%, а при утежнения вариант на стрес-тестове – намалява до 14,4%, което отново е забележимо по-високо ниво от минимално изискваното според банковите регулации – 4,5%.

Управителният съвет /УС/ на Асоциацията на банките в България смята, че резултатите от оценката на активите и направените стрес-тестове са гаранция за запазване на стабилността и доверието в банковата система. Те показват, че банките в България като цяло са подготвени да отговорят на местни и глобални предизвикателства, породени от промени в икономическата среда. Приключилата проверка и резултатите от нея позволяват на банките да продължат да работят и да се развиват в нормална среда, като подкрепят растежа на националната икономика и се стремят все по-адекватно да отговарят на потребностите от финансови услуги на клиентите им. УС на АББ изказа и благодарност на многобройните банкови служители и мениджъри, които в продължение на почти едногодишен период участваха в процеса на оценка на активите и стрес-тестове и са допринесли за успешното му приключване.

Оценката на качеството на активите на банките в България, която е част от симулацията на стресови за сектора ситуации, беше извършена между 15 февруари и 29 юли 2016г. За нейното успешно осъществяване БНБ публикува указания по организацията и управлението на проверката на активите и по осигуряване на приложимостта на методологията на Европейската централна банка /ЕЦБ/ за оценка на качеството им. Тази оценка се извършва за първи път в България, като цели по-голяма прозрачност при операциите на банките и повишаване на доверието към банковия сектор. Тя беше извършена при по-голям обхват на проверката, в сравнение с познатия ни от европейската и международна практика, като се проведе за всички банки в страната и за около 75% от техните кредити.

След извършената оценка на активите БНБ проведе стрес-тестове, които да покажат способността на банките да реагират в условията на симулирана криза. По този начин се цели да се гарантира, че българските банки са достатъчно подготвени да отговорят адекватно и ефективно на предизвикателствата, пред които секторът би се изправил в случай на продължителни сътресения в икономиката.

Основен принцип при прегледа на качеството на активите беше максималното придържане към подхода на ЕЦБ при оценката на банковия сектор, извършена през 2014г. на европейско ниво. При стрес-тестовете БНБ се придържаше към основните допускания, заложени в методологията на Европейския банков орган за извършване през 2016г. на стрес-тестове на най-големите европейски банки. За напредъка по извършването на оценката на активите и стрес-тестовете текущо бяха информирани Европейския банков орган и Европейската комисия.

Банковата общност в България очаква занапред надзорната дейност да продължи да се извършва при стриктно спазване на нормативните изисквания, в т.ч. и европейски, при поощряване на запазването и развиването на добрите банкови практики и благоразумното поведение на кредитните институции в страната.

Управителен съвет на АББ