През м. ноември 2016г. Съветът за развитие на капиталовия пазар, в който и АББ участва, прие Стратегия, с която очертава предизвикателствата пред капиталовия пазар у нас и посочва действия и мерки за неговото ревитализиране. Нуждата от такава Стратегия е продиктувана от факта, че, както в частния, така и в обществения сектор в България, се наблюдава намаляване на инвестициите, основно поради ефекта на глобалната финансова криза. Ето защо, развитието на капиталовия пазар е от изключителна важност за бъдещето на икономиката ни и трябва да се превърне във водещ приоритет на България.

Стратегията беше изготвена след задълбочен анализ на предизвикателствата, пред които е изправен българският капиталов пазар и начините за справяне с тях. Тя е подкрепена от всички членове на Съвета. Стратегията дефинира основните проблеми и набелязва действия в няколко основни направления за справяне с тях. Тези действия включват увеличаване на набора от финансови инструменти, търгувани на БФБ, привличане на чужди и местни инвеститори, както и повишаване на финансовата грамотност.
В Стратегията са заложени и конкретни мерки за развитие на капиталовия пазар, като се очаква тяхното изпълнение да доведе до редица положителни ефекти и отново да направи българската икономика привлекателна за частни инвеститори.

Стратегията за развитие на капиталовия пазар можете да намерите тук.