ПОМИРИТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ПЛАТЕЖНИ СПОРОВЕ /ПКПС/

ПОМИРИТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ПЛАТЕЖНИ СПОРОВЕ

Помирителната комисия за платежни спорове (ПКПС) е създадена към Комисията за защита на потребителите с отменения Закон за платежните услуги и платежните системи (чл. 128 - чл. 136). Актуалната законова уредба се съдържа в чл. 174-182 от новия Закон за платежните услуги и платежните системи (обн. ДВ бр. 20 от 6 март 2018 г.). Процедурата за решаване на спорове се съдържа в Правилника за дейността на Помирителната комисия за платежни спорове (обн. ДВ бр. 101/2015 г.)

ПКПС е призната за орган за алтернативно решаване на споровете от министъра на икономиката със заповед и е включена в списъка по чл. 181п от Закона за защита на потребителите.

Състав

Физическите лица, които участват в ПКПС и отговарят на изискванията на чл. 181д, ал. 2 от ЗЗП и на чл. 3, ал. 3 от Правилника за дейността на ПКПС, са:

Председател на ПКПС - определен от Българската народна банка:
проф. д-р Камелия Методиева Касабова - магистър по право, доктор по право, професор по търговско право. Председател е на ПКПС от 2010 г.

Членове на ПКПС, излъчени от Комисията за защита на потребителите:

 1. Ерджан Ахмед;
 2. Игнат Арсенов;
 3. Илиана Цолова Илиева;
 4. Лила Деянова;
 5. Силвана Борисова Якова;
 6. Христо Крумов Трендафилов.

Членове на ПКПС, излъчени от Асоциацията на банките в България:

 1. Антоанета Валентинова Котларова - “Юробанк България” АД;
 2. Боряна Георгиева Георгиева - “Алианц Банк България” АД
 3. Велислава Иванова Петрова - "Търговска банка Д" АД;
 4. Диана Цветанова Младенова;
 5. Елеонора Христофорова Иванова - юрисконсулт на Асоциация на банките в България;
 6. Ивелина Тодорова Манолова - “Банка ДСК” АД;
 7. Ира Валентинова Златанова - “Общинска банка” АД;
 8. Минка Николова Тюфекчиева-Михайлова - "Първа инвестиционна банка” АД;
 9. Минчо Добрев Минчев - “Банка ДСК” АД;
 10. Мирослава Ерменчева Зафирова - "Българска банка за развитие" АД;
 11. Николета Войнова - “Уникредит Булбанк” АД;
 12. Парашкев Недялков Недялков - “Обединена българска банка” АД;
 13. Петя Пешкова Бураджиева - “Обединена българска банка” АД;
 14. Савин Савов Стефанов - “Обединена българска банка” АД;
 15. Стефка Тенева Виденова - “Банка ДСК” АД;
 16. Хрисимира Велянова Соколова - “Уникредит Булбанк” АД.

Всички членове на Помирителната комисия притежават висше юридическо или икономическо образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" и минимум пет години професионален опит на длъжност, за заемането на която се изисква юридическо или икономическо образование, или поне пет години професионален опит в предприятие от банковия или финансовия сектор.

Председателят и членовете на ПКПС са излъчени от съответните организации безсрочно.