ПОМИРИТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ПЛАТЕЖНИ СПОРОВЕ /ПКПС/

ПОМИРИТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ПЛАТЕЖНИ СПОРОВЕ

Помирителната комисия за платежни спорове (ПКПС) е създадена към Комисията за защита на потребителите със Закона за платежните услуги и платежните системи (чл. 128 – чл. 136).

ПКПС е призната за орган за алтернативно решаване на споровете от министъра на икономиката със заповед и е включена в списъка по чл. 181п от ЗЗП.

Състав

Физическите лица, които участват в ПКПС и отговарят на изискванията на чл. 181д, ал. 2 от ЗЗП и на чл. 3, ал. 3 от Правилника за дейността на ПКПС, са:

Председател на ПКПС - определен от Българската народна банка:
проф. д-р Камелия Методиева Касабова – магистър по право, доктор по право, професор по търговско право. Председател е на ПКПС от 5 години.

Членове на ПКПС, излъчени от Комисията за защита на потребителите:

 1. Илиана Цолова Илиева;
 2. Христо Крумов Трендафилов;
 3. Силвана Борисова Якова.

Членове на ПКПС, излъчени от Асоциацията на банките в България:

 1. Боряна Георгиева Георгиева – “Банка Пиреос България” АД;
 2. Диана Цветанова Младенова;
 3. Елеонора Христофорова Иванова – юрисконсулт на Асоциация на банките в България;
 4. Емил Миланов Миланов – “Обединена българска банка” АД;
 5. Жанета Иванова Панчева – Крейш - “Банка ДСК” ЕАД;
 6. Ивелина Тодорова Манолова – “Сосиете Женерал Експресбанк” АД;
 7. Ира Валентинова Златанова – “Райфайзен Банк (България)” ЕАД;
 8. Камен Владков Димитров – “Юробанк България” АД;
 9. Минка Николова Тюфекчиева - Михайлова – "Първа инвестиционна банка” АД;
 10. Минчо Добрев Минчев – “Общинска банка” АД;
 11. Петя Пешкова Бураджиева – “Обединена българска банка” АД;
 12. Свилен Веселинов Захариев – “СИБАНК” ЕАД;
 13. Стефка Тенева Виденова – “Банка ДСК” ЕАД.

Всички членове на Помирителната комисия притежават висше юридическо или икономическо образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" и минимум пет години професионален опит на длъжност, за заемането на която се изисква юридическо или икономическо образование, или поне пет години професионален опит в предприятие от банковия или финансовия сектор.

Председателят и членовете на ПКПС са излъчени от съответните организации безсрочно.