За нас

Асоциация на банките в България /АББ/ представлява сдружение с нестопанска цел на банките в Република България. АББ е създадена на 9 април 1992г. и тя е една от първите браншови организации с идеална цел, като учредители на Асоциацията са 47 банки и името на организацията до 2007г. е било Асоциация на търговските банки.

АББ се изгражда и работи при пълна демократичност, доброволност, равенство и колегиалност, в съответствие с вътрешните и международни нормативни актове в областта на банковото дело. АББ е независиама от политически партии и организации и взема решенията си автономно от държавните институции, при строго спазване на императивните разпоредби на действащите нормативни актове.

Предмет на дейността на Асоциацията са всички допустими от закона действия, имащи за цел подпомагане на членовете при осъществяване на банковата им дейност и защита на техните права и интереси. За осъществяване на своя предмет на дейност АББ съдейства за осъществяване на връзка, взаимодействие и взаимопомощ между банките, съгласува и координира интересите на своите членове при осъществяваната от тях дейност, защитава правата и интересите на своите членове пред държавните органи, обществени организации и други юридически лица, изготвя мотивирани и обосновани становища по проекти на нормативни актове, регламентиращи банковото дело, стимулира лоялната конкуренция между своите членове, както и съдейства за повишаване на професионалната квалификация и информираност на служителите на банките.

В АББ може да членува всяка банка, която е лицензирана за извършване на банкова дейност от БНБ, съобразно действащата нормативна уредба. Членството в АББ е доброволно, като в настоящия момент в Асоциацията членуват всички функциониращи на територията на страната банки. Субсидиарите са пълноправни членове на Асоциацията, а клоновете на чуждестранни банки, извършващи дейност на територията на страната, са асоциирани членове.

Органите на АББ са Общото събрание и Управителният съвет. Общото събрание на Асоциацията е нейният върховен орган и се състои от всички нейни членове, като в Общото събрание има право да участва по един представител от всяка банка. Управителният съвет е органът за оперативно управление на Асоциацията. Той се състои от седем члена, избрани с мандат от 3 години от Общото събрание на Асоциацията. Главният секретар на Асоциацията осъществява оперативното ръководство на Асоциацията и подпомага Управителния съвет при организирането на неговата работа. Като помощни структури към Управителния съвет на Асоциацията са създадени и функционират шест комитета, регламентирани в Устава на Асоциацията, а именно – Комитет по платежни системи, Правен комитет, Комитет по икономическа политика, Комитет по капиталови пазари, Комитет по информационни технологии и Комитет по сигурността, които се състоят от водещи експерти от банките в съответните области. Към АББ функционират и работните групи, създадени по решение на УС на АББ, а именно: Работна група по предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма, Работна група по плащания с банкови карти, Работна група по въпросите на потребителите, Работна група по европейски програми и други финансирания, Работна група по попечителски и депозитарни услуги на банките, Работна група по развитие на налично-паричното обращение, Потребителска група на S.W.I.F.T, Работна група по комуникации, Работна група по информационна сигурност, Работна група по данъчни въпроси, временна Работна група по прилагането на GDPR, Работна група по устойчиви финанси, Временна работна група по въвеждане на еврото.

Представители на АББ, по силата на закон или по покана от други институции и организации, участват, от името на Асоциацията, в управителни съвети, комисии, работни групи и други структури извън АББ. Във връзка с изискванията на нормативни актове в областта на гарантирането на влоговете и компенсирането на инвеститорите, АББ има свои представители в управителните органи на Фонда за гарантиране на влоговете на банките /ФГВБ/ и Фонда за компенсиране на инвеститорите /ФКИ/. Представители на АББ участват в Помирителната комисия за платежни спорове по ЗПУПС и в Секторната помирителна комисия за финансови услуги. АББ, също така, има представители в Комитета по управление на Гаранционния фонд към “Централен депозитар” АД, както и в Арбитражния съд към “Централен депозитар” АД и в Комитета на ползвателите към “Централен депозитар” АД. По предложение на АББ, може да се каже, че неформално има представители на Асоциацията в Съвета на директорите към Българска фондова борса, както и в Съвета на директорите на “Централен депозитар” АД. Съгласно Закона за кредитиране на студентите и докторантите, двама представители на АББ участват в Националния съвет по закона. Главният секретар на АББ, освен в УС на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, участва и в Съвета на директорите на Дружеството за касови услуги, в чийто капитал към момента с равен дял участват БНБ и четири от банките в страната. Представител на Секретариата на АББ участва в УС на Фонда за компенсиране на инвеститорите. 

От 2007г. АББ е пълноправен член на Европейската банкова федерация, като главният секретар на Асоциацията участва в Изпълнителния комитет на ЕБФ, а председателят на УС на АББ – в Борда на ЕБФ. От 2007г. АББ е приета за член на Европейския платежен съвет /ЕПС/. Взето е решение от УС на АББ, от началото на 2016г., членството в ЕПС да се трансформира в асоциирано, съгласно правилата на тази организация. Във връзка с членството си в ЕБФ и ЕПС представители на АББ участват в: Комитета по платежни системи, Комитета по стимулиране на растежа, Правния комитет, Комитета по банков надзор, Комитета за финансовите услуги на дребно, Комитета за борба с изпирането на пари и финансовите злоупотреби, Комитета по комуникации, Работната група по киберсигурност, Групата на главните икономисти към ЕБФ, както и в Работната група за еволюция и поддръжка на схемите към ЕПС.

За своето над тридесет годишно съществуване АББ успя да изгради и запази своя авторитет на организация, която е коректен и високо отговорен партньор на държавните органи и институции, както и на други организации и лица, с които Асоциацията активно работи.