SEPA / NASO

SEPA / NASO

Създаването на Eдинна европейска платежна зона /Single Euro Payment Area/ – SEPA, има за цел да насърчи интеграцията на европейския пазар чрез улесняване на трансграничните електронни разплащания в евро между страните, участващи в SEPA, като ги направи евтини и сигурни, подобно на съществуващите местни разплащания. В SEPA клиентите на банките ще могат да извършват преводи към сметки на бенефициенти на територията на Евро-зоната, като използват една и съща банкова сметка и еднакви платежни инструменти. Проектът SEPA е иницииран от Европейската комисия /ЕК/ и  Европейската централна банка /ЕЦБ/ с подкрепата на  Европейския платежен съвет /ЕПС/, който обединява представители на банки, асоциации и други организации, участващи в платежния процес, в Европа. Практическата реализация на SEPA стартира на 28 януари 2008г., когато банките, участващи в проекта, започнаха да извършват SEPA кредитни преводи.

От началото на 2016г. АББ промени членството си в Европейския платежен съвет /ЕПС/ от пълноправно на асоциирано. При новия статут АББ няма представител в Общото събрание на ЕПС, но запази своя представител в Работната група по еволюция на SEPA схемите /предишното наименование на групата е Работна група по SEPA схемите/. АББ има и представител в Комитета по платежни системи към  Европейската банкова федерация /ЕБФ/, чийто пълноправен член е, като по този начин също следи работата на ЕПС. На Интернет страниците на ЕЦБ, ЕПС и ЕБФ се съдържа богата информация за SEPA инструментите, стандартите и инфраструктурата за реализация на плащанията и процедурите по присъединяване на банките.

От началото на септември 2007г. ЕПС стартира процедурата по присъединяване на банките, които имат готовност да извършват SEPA кредитни преводи от 28 януари 2008г., като ЕПС изготвя и поддържа актуален списък на тези банки. Всички банки в България са включени в Регистъра на участниците, поддържан от ЕПС, на банките, които извършват SEPA кредитни преводи. От м. ноември 2009г. стартира схемата за SEPA директен дебит, която е в две разновидности – основна схема за SEPA директен дебит /Core SDD/ и схема за SEPA директен дебит от типа бизнес към бизнес /B2B SDD/. Само една банка в страната е включена в Регистъра на банките, извършващи SEPA директен дебит от типа бизнес към бизнес /B2B SDD/. SEPA директните дебити не са популярен инструмент в България и няма заявен потребителски интерес към тях, поради което не се разработват и предлагат от българските банки. През м. март 2012г. беше приет Регламент 260/2012 за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро, който определя крайната дата за миграция към SEPA схемите. Страните-членки на еврозоната мигрираха към SEPA схемите до м. август 2014г., а за страните извън еврозоната, каквато е България, крайната дата за миграция към SEPA схемите беше 31 октомври 2016г.

От 21 ноември 2017 г. стартира схемата за незабавни SEPA кредитни преводи /Inst. SCT/. Това е опционална SEPA схема, каквато е и схемата B2B SDD. Тези преводи се извършват на принципа 24/7/365, т.е. те могат да се във всеки един ден на годината, 24 часа в денонощието. Максималната сума по тези преводи е 15 000 евро, а времето на трансакцията е 10 секунди. ЕПС се ангажира всяка година да преразглежда и при необходимост, да ревизира максималната сума на тези преводи и времето за извършването им. В България към момента банките не предлагат такива преводи.

За да заявят своето участие в SEPA схемите, банките попълват пакет от документи за присъединяване, който може да се изтегли от Интернет страницата на ЕПС. Пакетът от документи за присъединяване съдържа Съгласие за присъединяване (Adherence Agreement), План за присъединяване (Schedule) и Правна обосновка (Legal Opinion), които се изпращат от банките в два екземпляра до Националната спомагателна организация (NASO) в АББ.

Правната обосновка задължително се подписва от адвокат, който може да бъде назначен на работа в банката или да бъде външно лице. Датата върху Правната обосновка трябва да съвпада с датата на Съгласието за присъединяване или да бъде по-късна дата. Ако датата върху Правна обосновка предхожда датата на Съгласието за присъединяване, пакетът от документи се счита за невалиден.

NASO преглежда документа за наличие на необходимите реквизити и ги изпраща до ЕПС, като крайното решение за присъединяването на участник към схемата за SEPA кредитни преводи се взима от Комитета по съответствие и присъединяване (Compliance and Adherence Committee). След първоначалната дата 28 януари 2008г., когато стартираха SEPA кредитните преводи, ЕПС обявява на своята Интернет страница график за банките, които желаят да се присъединят към SEPA схемите.

С решение на УС на АББ от 19 октомври 2007г. се взе решение за създаване към АББ на национална спомагателна организация за присъединяване на банките към SEPA /National Adherence Support Organization/ – NASO. Ролята на NASO е да улесни процеса на присъединяване на банките към SEPA, като ги консултира по различни въпроси във връзка с участието им в схемата и осъществява контакти с ЕПС, основно по изпращането на пакета документи от съответна банка за присъединяване към схемата. Банките – членове на Асоциацията, могат да отправят въпроси до NASO към АББ във връзка с присъединяването им към SEPA схемите на следния електронен адрес: bgnaso@abanks.bg

Пакетът от документи за присъединяване на банките към SEPA схемите, както и допълнителна информация за самата процедура по присъединяване, също и списък със съществуващите NASO в страните-членки, могат да бъдат намерени на Уеб-страницата на ЕПС. На Уеб-страницата на ЕПС е публикуван Регистър на банките, извършващи SEPA кредитни преводи (SCT),SEPA директни дебити (Core SDD и B2B SDD) и незабавни SEPA кредитни преводи (Inst. SCT), който се актуализира периодично, както и крайните срокове, към които банките могат да подадат документи за извършване на SEPA кредитни преводи и датите на включването им в Регистъра на участниците.

Банките могат да подадат в ЕПС пакета от документи за извършване на SEPA кредитни преводи (SCT), SEPA директни дебити (Core SDD и B2B SDD) и незабавни SEPA кредитни преводи (Inst. SCT) по следните начини:

  • Банките-субсидиари, които участват в SEPA чрез банката-майка, могат да подадат пакета от документи чрез местната NASO, чрез NASO на някой от другите субсидиари, присъединяващи се към SEPA, или чрез NASO в държавата по седалище на банката-майка. Когато няколко субсидиари едновременно подават документи за присъединяване, те могат да направят това в избрана от тях NASO, или да кандидатстват директно в ЕПС. Ако политиката на банката-майка е няколко субсидиари, вкл. и българският, да подават едновременно документи за извършване на SEPA преводи – SCT, Core SDD, B2B SDD, Inst. SDD, то пакетът от документи може да бъде подаден директно от банката-майка до ЕПС, или по начин, описан по-горе. Начинът на подаване на документите зависи от това, какво са се споразумели банката-майка и субсидиарът;
  • Банките, които сключат споразумение за извършване на SEPA преводи директно чрез PE-ACH или чрез друга банка, в това число и със седалище в Европейския съюз, могат да подадат пакета от документи чрез NASO в България, или чрез NASO в държавата по седалище на банката-агент, която да уреди процедурите по изпращане на документите до ЕПС, ако двете банки са се споразумели за това;
  • Клоновете на банки със седалища в страните-членки на ЕС се присъединяват автоматично към SEPA, ако банката-майка е извършила съответните процедури по присъединяването им и те съответно не използват NASO за подаване в ЕПС на пакета от документи по присъединяване към схемата. Чрез страницата в Интернет на ЕПС може да се получи информация за електронните адреси на създадените NASO в държавите-членки на ЕС.