SEPA / NASO

Създаването на Eдинна зона за плащания в евро /Single Euro Payment Area/ – SEPA има за цел да насърчи интеграцията на европейския пазар чрез улесняване на трансграничните електронни разплащания в евро между страните, участващи в SEPA, като ги направи евтини и сигурни, подобно на съществуващите местни разплащания. В SEPA клиентите на банките могат да извършват кредитни преводи, директни дебити – основна схема и схема от типа бизнес към бизнес, както и незабавни кредитни преводи в евро.

Асоциация на банките в България /АББ/ е асоцииран член на Европейския платежен съвет, който има водеща роля за участието на доставчиците на платежни услуги в SEPA схемите. АББ има свой представител в Работната група по еволюция на SEPA схемите към ЕПС и представител в Комитета по платежни системи към Европейската банкова федерация /ЕБФ/, където АББ е пълноправен член. На Интернет страниците на Европейската централна банка /ЕЦБ/, ЕПС и ЕБФ се съдържа богата информация за SEPA инструментите, стандартите и инфраструктурата за реализация на плащанията и процедурите по присъединяване към SEPA схемите.

От началото на 2008г. ЕПС изготвя и поддържа актуален списък на участниците в SEPA схемите – банки и небанкови платежни институции. Всички банки в България, членове на АББ, са включени в Регистъра на участниците, поддържан от ЕПС, на банките, които извършват SEPA кредитни преводи. От м. ноември 2009г. стартира схемата за SEPA директен дебит, която е в две разновидности – основна схема за SEPA директен дебит /Core SDD/ и схема за SEPA директен дебит от типа бизнес към бизнес /B2B SDD/. Към момента само една банка в страната е включена в Регистъра на банките, извършващи SEPA директен дебит от типа бизнес към бизнес /B2B SDD/. SEPA директните дебити не са популярен инструмент в България и не е отчетен изявен потребителски интерес към тях, поради което, като цяло, не се разработват и предлагат от българските банки.

От 21 ноември 2017г. стартира схемата за незабавни SEPA кредитни преводи /Inst. SCT/ в евро. Тези преводи се извършват на принципа 24/7/365, т.е. те могат да се извършват във всеки един ден на годината, 24 часа в денонощието. Максималната сума по тези преводи е 15 000 евро, а времето на трансакцията е 10 секунди. ЕПС се ангажира всяка година да преразглежда и при необходимост, да ревизира максималната сума на тези преводи и времето за извършването им.

За да заявят своето участие в SEPA схемите, банките попълват пакет от документи за присъединяване, който може да се изтегли от Интернет страницата на ЕПС. Пакетът от документи за присъединяване съдържа Съгласие за присъединяване (Adherence Agreement), План за присъединяване (Schedule) и Правна обосновка (Legal Opinion), които се изпращат от банките в два екземпляра до Националната спомагателна организация (NASO) в АББ или директно до ЕПС.

Правната обосновка задължително се подписва от адвокат, който може да бъде назначен на работа в банката или да бъде външно лице. Датата върху Правната обосновка трябва да съвпада с датата на Съгласието за присъединяване или да бъде по-късна дата. Ако датата върху Правна обосновка предхожда датата на Съгласието за присъединяване, пакетът от документи се счита за невалиден.
NASO преглежда документа за наличие на необходимите реквизити и ги изпраща до ЕПС, като крайното решение за присъединяването на участник към SEPA схемата се взима от Комитета по съответствие и присъединяване (Compliance and Adherence Committee). На Интернет страницата на ЕПС е обявен график за присъединяване към SEPA схемите.

Националната спомагателна организация /NASO/ в АББ улеснява процеса по присъединяване на банките към SEPA, като ги консултира по различни въпроси във връзка с участието им в схемата и осъществява контакти с ЕПС, основно по изпращането на пакета документи от съответна банка за присъединяване към схемата. Банките – членове на Асоциацията, могат да отправят въпроси до NASO към АББ във връзка с присъединяването им към SEPA схемите на следния електронен адрес: bgnaso@abanksb.bg