Исторически профил

Асоциация на търговските банки е учредена на 9 април 1992г. в гр. Пловдив. Тя е една от първите браншови организации с идеална цел в Република България със седалище гр. София, ул. “Александър Батенберг” 12. Учредители са 47 търговски банки. На учредителното събрание се приема Уставът и се избира съставът на първия Управителен и Контролен съвет.

През м. октомври 1994г. към Асоциацията се създава Национална комисия по банкова техника и практика, в която участват специалисти в областта на международните разплащания. Тя се явява посредник между българските банки и Комисията по банкова техника и практика към Международната търговска камара в Париж.

През м. декември 1994г. се утвърждава структура към АТБ, съгласно която към Асоциацията на търговските банки се създават комисии, комитети и работни групи, действащи по постоянни и временни програми: Правен комитет, Икономическа политика, Информационни технологии, Капиталови пазари и Сигурност. Започва да функционира Правният комитет към Асоциацията.

На 2 юни 1995г. Асоциацията на търговските банки е приета за член-кореспондент на Банковата федерация на Европейския съюз със седалище в Брюксел, Белгия. 

През м. март 1997г. с изменение на Устава на АТБ се регламентира правото субсидиари и клонове на чуждестранни банки, регистрирани на територията на Република България, да бъдат съответно, пълноправни и асоциирани членове на асоциацията.

През м. март 1998г. Асоциацията на търговските банки придобива 50% от дяловия капитал на “Международен банков институт” ООД и това й дава възможността да се включи пряко в процеса на изработване на краткосрочни и дългосрочни програми за обучение и квалификация.

През м. юни 1998г. започва да функционира Комитет по капиталови пазари, включващ в състава си представители на търговските банки – членове на АТБ, който приема свой статут и избира свое ръководство.

През м. октомври 1998г. Управителният съвет на Европейската банкова федерация променя статута на банковите асоциации в асоциираните към Европейския съюз страни, включително на българската Асоциация на търговските банки, от “членове-кореспонденти” в “асоциирани членове”, с цел активизиране на сътрудничеството й с тези страни, предвид бъдещата им интеграция в европейските структури.

През м. юни 1999г. започва да функционира Комитет по икономическа политика към УС на АТБ, включващ в състава си представители на банките – членове на АТБ. 

През м. май 2000г. започва да функционира Комитет по информационни технологии към УС на АТБ, в който банките – членове на Асоциацията излъчват свои представители. 

През м. май 2000г. на Десетата среща на асоциираните членове на Европейската банкова федерация АТБ става член на Предприсъединителния комитет към Федерацията, която представлява следващата стъпка в посока на интегрирането на българската банкова асоциация в европейските структури.

През м. юни 2002г. започва да функционира Комитет по сигурност към УС на АТБ, включващ в състава си представители на банките – членове на АТБ. Комитетът гласува свой статут и избира свое ръководство.

През м. февруари 2003г. започва публикуването от БНБ на справочните индекси за лихвените нива на междубанковия пазар – “СОФИБОР” и “СОФИБИД”, създадени на основата на тристранен договор между Асоциацията на търговските банки, Българска народна банка и Българска дилърска асоциация. Седалището на Регламентния комитет е в АТБ.

През м. април 2004г. Общото събрание на АТБ приема Етичен кодекс на членовете на АТБ, който заменя Кодекса на банковата практика, приет през 1995г., поради необходимост от осъвременяване и допълване.

През м. декември 2004г. на основа на договор между БНБ, АТБ и Българската дилърска асоциация, започна изчисляването и официалното публикуване на трети справочен индекс – “ЛЕОНИА”. Наименованието на индекса е съчетание от началните букви Lev Over Night Index Average – “среден показател на левовите еднодневни лихви”. По решение на Управителния съвет на БНБ от 1 февруари 2005г. ЛЕОНИА се използва за база за изчисляване на основния лихвен процент.

През 2005г., със Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи, e създадена Помирителна комисия за платежни спорове /ПКПС/. Комисията е съставена от представители на Комисия за защита на потребителите, БНБ и АТБ, с цел да решава спорове, възникнали от извършването на преводи и използването на електронни платежни инструменти, най-вече банкови карти. През ноември 2009г. /с влизането в сила на Закона за платежните услуги и платежните системи/, тя се превръща в помирителен орган към Комисия за защита на потребителите като извънсъдебен способ за разрешаване на спорове между доставчици на платежни услуги и ползватели на платежни услуги, както и между издатели на електронни пари и техни клиенти във връзка с прилагането на Закон за платежните услуги и платежните системи /ЗПУПС/, на подзаконовите актове по прилагането му, включително по прилагането на Регламент (ЕО)№924/2009г. на Европейския парламент и Съвета от 16.09.2009г. относно презграничните плащания в рамките на Общността и за отмяна на Регламент №2560/2001г.

На 3 април 2007г., съгласно решение на Общото събрание, наименованието на ”Асоциация на търговските банки” се променя на “Асоциация на банките в България”.

Също така, на 3 април 2007г., с решение на Общото събрание на Асоциацията, се създава Комитет по платежни системи, като постоянно действаща помощна структура към УС на АББ. Комитетът включва в състава си представители на банките – членове на АББ.

В края на м. април 2007г., с решение на Изпълнителния Борд на Европейската банкова федерация в Брюксел, АББ е приета за пълноправен член на Федерацията, считано от началото на месец май 2007г. Председателят на УС на АББ представлява Асоциацията във висшия орган на Федерацията – Изпълнителния Борд на EБФ /Executive Board/, а съгласно статута на ЕБФ, Главният секретар на АББ представлява Асоциацията в органа за оперативно управление на Федерацията – Изпълнителния комитет на ЕБФ /Executive Committee of the EBF/.

През м. юни 2007г. АББ e приета за член на Европейския платежен съвет /ЕПС/ в Брюксел. Управителният съвет на АББ излъчва представител на Асоциацията за участие в Пленарния състав на ЕПС, като в това си качество той представлява българската банкова общност. С решение на УС на АББ от края на 2014г. АББ промени членството си в ЕПС от пълноправно в асоциирано, считано от 1 януари 2016г. Като асоцииран член АББ запазва възможностите си за участие в работните групи на ЕПС и продължава да има свой представител в Работната група по еволюция на SEPA схемите към ЕПС.

Към м. октомври 2007г. към Управителния съвет на АББ са създадени Временни работни групи с експертно-консултативни функции.

През 2009г., съгласно решение на Общото събрание, АББ става член на Euribor-EBF – нестопанско обединение, създадено от ЕБФ през 1999г., с цел развитие и подпомагане на дейностите, свързани с администриране на референтния лихвен процент на паричния пазар в евро EURIBOR, както и други инициативи, насърчаващи интеграцията на европейския финансов пазар. От 2015г. Euribor-EBF се трансформира в Европейския институт на паричния пазар /EMMI/, като от 2016г. АББ е постоянен представител в Общото събрание на EMMI.

През м. юни 2017г., след  напускане на съдружника – Българската народна банка, дяловото  участие на Асоциацията на банките в България нараства до 89,66% в “Международен банков институт” ООД. 

През 2023г. към Управителния съвет на АББ функционират шест комитета, регламентирани в Устава на Асоциацията: Комитетът по платежни системи, Правният комитет, Комитетът по икономическа политика, Комитетът по капиталови пазари, Комитетът по информационни технологии и Комитетът по сигурността. Към АББ функционират и единадесет работни групи, създадени по решение на УС на АББ, а именно: Работна група по предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, Работна група по плащанията с банкови карти, Работна група по въпросите на потребителите, Работна група по европейски програми и други финансирания, Работна група по попечителски и депозитарни услуги на банките, Работна група по развитие на налично-паричното обращение, Потребителска група на S.W.I.F.T, Временна работна група по прилагането на GDPR, Работна група по комуникации, Работна група по информационна сигурност, Работна група по данъчни въпроси, Работна група по устойчиви финанси, Временна работна група по въвеждане
на еврото.

През 2023г., във връзка с членството си в ЕБФ и ЕПС, представители на АББ участват в: Комитета по платежни системи, Комитета по стимулиране на растежа, Правния комитет, Комитета по банков надзор, Комитета по въпросите на потребителите, Комитета за борба с изпирането на пари и финансовите злоупотреби, Комитета по комуникации, Работната група по киберсигурност и Групата на главните икономисти към ЕБФ, както и в Работната група за еволюция и поддръжка на схемите към ЕПС.