За нас

Исторически профил

Исторически профил на АББ

Асоциациация на търговските банки е учредена на 9 април 1992г. в гр. Пловдив. Тя е една от първите браншови организации с идеална цел в Република България със седалище гр. София, ул. ”Александър Батенберг” 12. Учредители са 47 търговски банки. На учредителното събрание се приема Уставът и се избира съставът на първия Управителен и Контролен съвет.

През м. октомври 1994г. към Асоциацията се създава Национална комисия по банкова техника и практика, в която участват специалисти в областта на международните разплащания. Тя се явява посредник между българските банки и Комисията по банкова техника и практика към МТК в Париж.

През м. декември 1994г. се утвърждава структура към АТБ, съгласно която към Асоциацията на търговските банки се създават комисии, комитети и работни групи, действащи по постоянни и временни програми: ”Правен комитет”, ”Икономическа политика”, ”Информационни технологии”, Капиталови пазари” и ”Сигурност”. Започва да функционира Правния комитет към Асоциацията.

През м. май 1995г. към Асоциацията на търговските банки се създава Арбитражен съд, като независима правораздавателна институция, предназначена да разрешава граждански и търговски спорове, по които поне една от страните е банка. В листата на арбитрите са вписани имената на водещи юристи в банковото и търговско право.

На 2 юни 1995г. Асоциацията на търговските банки е приета за член-кореспондент на Банковата федерация на Европейския съюз със седалище в Брюксел, Белгия.
През м. март 1997г. с изменение на Устава на АТБ се регламентира правото субсидиари и клонове на чуждестранни банки, регистрирани на територията на Република България, да бъдат съответно, пълноправни и асоциирани членове на асоциацията.

През м. март 1998г. Асоциацията на търговските банки придобива 50% от дяловия капитал на ”Международен банков институт” ООД и с това възможността да се включи пряко в процеса на изработване на краткосрочни и дългосрочни програми за обучение и квалификация.

През м. юни 1998г. започва да функционира Комитет по капиталови пазари, включващ в състава си представители на търговските банки – членове на АТБ, който приема свой статут и избира свое ръководство.

През м. октомври 1998г. Управителният съвет на Европейската банкова федерация променя статута на банковите асоциации в асоциираните към Европейския съюз страни, включително на българската Асоциация на търговските банки, от ”членове-кореспонденти” в ”асоциирани членове”, с цел активизиране на сътрудничеството й с тези страни, предвид бъдещата им интеграция в европейските структури.

През м. юни 1999г. започва да функционира Комитет по икономическа политика към УС на АТБ, включващ в състава си представители на банките – членове на АТБ. Комитетът гласува свой статут и избира свое ръководство.

През м. май 2000г. започва да функционира Комитет по информационни технологии към УС на АТБ, в който банките – членове на Асоциацията излъчват свои представители. Комитетът приема свой статут и избира свое ръководство.

През м. май 2000г. на Десетата среща на асоциираните членове на Европейската банкова федерация АТБ става член на Предприсъединителния комитет към Федерацията, която представлява следващата стъпка в посока на ингерирането на българската банкова асоциация в европейските струкутри.

През м. юни 2002г. започва да функционира Комитет по сигурност към УС на АТБ, включващ в състава си представители на банките – членове на АТБ. Комитетът гласува свой статут и избира свое ръководство.

През м. февруари 2003г. започва публикуването от БНБ на справочните индекси за лихвените нива на междубанковия пазар – ”СОФИБОР” и ”СОФИБИД”, създадени на основата на тристранен договор между Асоиацията на търговските банки, Българска народна банка и Българска дилърска асоциация. Седалището на Регламентния комитет е в АТБ.

През м. април 2004г. Общото събрание на АТБ приема Етичен кодекс на членовете на АТБ, който заменя Кодекса на банковата практика, приет през 1995г., поради необходимост от осъвременяване и допълване.

През м. декември 2004г. на основа на договор между БНБ, АТБ и Българската дилърска асоциация, започна изчисляването и официалното публикуване на трети справочен индекс – ”ЛЕОНИА”. Наименованието на индекса е съчетание от началните букви Lev Over Night Index Average – ”среден показател на левовите еднодневни лихви”. По решение на Управителния съвет на БНБ от 1 февруари 2005г. ЛЕОНИА се използва за база за изчисляване на основния лихвен процент.

През 2005г. със Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи e създадена Помирителна комисия за платежни спорове /ПКПС/, Комисията е съставена от представители на Комисия за защита на потребителите, БНБ и АББ, с цел да решава спорове, възникнали от извършването на преводи и използването на електронни платежни инструменти, най-вече банкови карти. През ноември 2009г. /с влизането в сила на Закона за платежните услуги и платежните системи/, тя се превръща в помирителен орган към Комисия за защита на потребителите като извънсъдебен способ за разрешаване на спорове между доставчици на платежни услуги и ползватели на платежни услуги, както и между издатели на електронни пари и техни клиенти във връзка с прилагането на Закон за платежните услуги и платежните системи /ЗПУПС/, на подзаконовите актове по прилагането му, включително по прилагането на Регламент (ЕО)№924/2009г. на Европейския парламент и Съвета от 16.09.2009г. относно презграничните плащания в рамките на Общността и за отмяна на Регламент №2560/2001г.;

На 3 април 2007г. съгласно решение на Общото събрание наименованието на ”Асоциация на търговските банки” се променя на ”Асоциация на банките в България”.

На 3 април 2007г. с решение на Общото събрание на Асоциацията се създава Комитет по платежни системи, като постоянно действаща помощна структура към УС на АББ. Комитетът включва в състава си представители на банките – членове на АББ.

В края на м. април 2007г., с решение на Изпълнителния Борд на Европейската банкова федерация в Брюксел, АББ е приета за пълноправен член на Федерацията, считано от началото на месец май 2007г. Председателят на УС на АББ представлява Асоциацията във висшия орган на Федерацията – Изпълнителния Борд на EБФ /Executive Board/, а съгласно статута на ЕБФ, Главният секретар на АББ представлява Асоциацията в органа за оперативно управление на Федерацията – Изпълнителния комитет на ЕБФ /Executive Committee of the EBF/.

През м. юни 2007г. АББ e приета за член на Европейския платежен съвет /ЕПС/ в Брюксел. Управителният съвет на АББ излъчва представител на Асоциацията за участие в Пленарния състав на ЕПС, като в това си качество той представлява българската банкова общност. С решение на УС на АББ от края на 2014 г. АББ промени в членството си в ЕПС от пълноправно в асоциирано, считано от 1 януари 2016 г. Като асоцииран член АББ запазва възможностите си за участие в работните групи на ЕПС и продължава да има свой представител в Работната група по еволюция на SEPA схемите към ЕПС.

Към м. октомври 2007г. към Управителния съвет на АББ са създадени Временни работни групи с експертно-консултативни функции, които са следните: Работна група по плащания с банкови карти, Работна група по налично-парично обращение, Работна група по попечителски и депозитарни услуги на банките, Работна група по предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, Работна група по въпросите на потребителите и Потребителска група на S.W.I.F.T.

Към м. юли 2015г. към Управителния съвет на АББ функционират шест комитета, регламентирани в Устава на Асоциацията: Комитета по платежни системи, Правния комитет, Комитета по икономическа политика, Комитета по капиталови пазари, Комитета по информационни технологии и Комитета по сигурността. Към АББ функционират и десет работни групи, създадени по решение на УС на АББ, а именно: Работна група по предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, Работна група по плащанията с банкови карти, Работна група по въпросите на потребителите, Работна група по европейски програми и други финансирания, Работна група по попечителски и депозитарни услуги на банките, Работна група по развитие на налично-паричното обращение, Потребителска група на S.W.I.F.T, Временна работна група по прилагането на FATCA, Работна група по комуникации, Работна група по информационна сигурност.

През 2015г. във връзка с членството си в ЕБФ и ЕПС представители на АББ участват в: Комитета по платежни системи, Комитета по капиталови пазари, Правния комитет, Комитета по банков надзор, Комитета по въпросите на потребителите, Комитета за борба с изпирането на пари и финансовите злоупотреби, Работна група по киберсигурност към ЕБФ, както и в Работната група за еволюция и поддръжка на схемите към ЕПС.