Разплащания*

1. Какво представлява кредитният превод?

Кредитният превод се извършва по нареждане на наредителя, въз основа на което банката задължава неговата сметка и прехвърля наредена сума по сметката на получателя.

2. Какво представлява директния дебит?

Превод чрез директен дебит се извършва при условие, че платецът предварително е дал съгласието си преводът да се извърши от неговата сметка по нареждане на получателя. Платецът предоставя своето съгласие пред банката, в която се води неговата сметка, а копие от съгласието предава на получателя по превода. В случай, че платецът е посочил условия в съгласието за директен дебит, банката на платеца е отговорна за спазването на поставените условия при обработката на полученото искане за дебитиране /задължаване/ сметката на платеца.

3. Какво означава вальор?

За клиента, който нарежда превода, вальорът е датата, на която неговата банка задължава сметката му със сумата на превода или приема на каса необходимите за превода средства, включително и дължимите такси и комисиони.

За клиента, получател на превода, вальорът е датата, на която банката на получателя е предоставила средствата от превода на негово разположение.

4. Какво означава сетълмент?

Сетълмент означава окончателно прехвърляне на средства по разплащателните сметки на участниците в платежния процес.

5. Кои преводи се извършват през RINGS?

RINGS е платежна система за брутен сетълмент в реално време, организирана и поддържана от БНБ. През RINGS се обработват само плащания в национална валута. През RINGS се извършват всички плащания на стойност на или над 100 000 лв., плащания на клиенти на банките без ограничение в размера, ако са инициирани към системата по желание на банковия клиент, както и плащания въз основа на заявки за сетълмент и по сделки с ценни книжа.

6. Кои преводи се обработват през БИСЕРА?

Всички плащания в левове между банкови сметки, с изключение на суми на стойност над 100 000 лв. се извършват през системата БИСЕРА, която се оперира от акционерно дружество на банките и БНБ – “Борика” АД. БИСЕРА представлява междубанкова електронна система за плащания.

7. Какво представлява SEPA?

SEPA е абревиатура на Single Euro Payment Area, което в превод означава “единна зона за плащания в евро“. SEPA има за цел да насърчи интеграцията на европейския пазар чрез улесняване на трансграничните електронни разплащания в евро между страните, участващи в SEPA, като се унифицират използваните между страните платежни средства и условия на плащане, като целта е те да се направят евтини и сигурни, подобно на съществуващите местни разплащания. Страните, които участват в SEPA, са страните-членки на ЕС плюс Норвегия, Лихтенщайн, Исландия и Швейцария. В SEPA клиентите на банките трябва да могат да извършват преводи към сметки на бенефициенти на територията на Евро-зоната, като използват една и съща банкова сметка и еднакви платежни инструменти.

Проектът SEPA е иницииран от Европейската комисия /ЕК/ и Европейската централна банка /ЕЦБ/, като се осъществява чрез Европейския платежен съвет /ЕПС/, който е организация, обединяваща представители на банки, асоциации и други организации, участващи в платежния процес в Европа. Асоциацията на банките в България, която е представителната организация на българския банков сектор, е асоцииран член на ЕПС.

8. Какво представляват SEPA платежните инструменти?

SEPA платежните инструменти са SEPA кредитен превод /SCT/, SEPA директен дебит /Core SDD – базова схема и B2B SDD – бизнес към бизнес/ и незабавни кредитни преводи /SCT Inst/. Схемата за SEPA кредитни преводи стартира от 28 януари 2008г., от ноември 2010г. стартира схемата за SEPA директен дебит в двете й разновидности, а от 21 ноември 2017 г. – SCT Inst. SCT Inst са кредитни преводи в евро, които се извършват на принципа 24/7/365. SEPA кредитни преводи предлагат на своите клиенти всички банки в България. SEPA директни дебити от типа – бизнес към бизнес, предлага само една банка, а незабавни SEPA кредитни преводи към началото на 2018г. не се предлагат от банките в България. Във връзка с проекта SEPA е разработена рамка за използване на картови продукти и извършване на картови разплащания. Структурата и правилата на действието на SEPA платежните инструменти е в съответствие с правила, заложени в разработени от ЕПС наръчници.


*Информацията има само общообразователно предназначение.