За основните банкови продукти

Разплащания

5. Разплащания*

5.1. Какво представлява кредитния превод?

Кредитният превод се извършва по нареждане на наредителя, въз основа на което банката задължава неговата сметка и прехвърля наредена сума по сметката на получателя.

5.2. Какво представлява директния дебит?

Превод чрез директен дебит се извършва при условие, че платецът предварително е дал съгласието си преводът да се извърши от неговата сметка по нареждане на получателя. Платецът предоставя своето съгласие пред банката, в която се води неговата сметка, а копие от съгласието предава на получателя по превода. В случай, че платецът е посочил условия в съгласието за директен дебит, банката на платеца е отговорна за спазването на поставените условия при обработката на полученото искане за дебитиране /задължаване/ сметката на платеца.

5.3. Какво означава вальор?

За клиента, който нарежда превода, вальорът е датата, на която неговата банка задължава сметката му със сумата на превода или приема на каса необходимите за превода средства, включително и дължимите такси и комисиони.

За клиента, получател на превода, вальорът е датата, на която банката на получателя е предоставила средствата от превода на негово разположение.

5.4. Какво означава сетълмент?

Сетълмент означава окончателно прехвърляне на средства по разплащателните сметки на участниците в платежния процес.

5.5. Кои преводи се извършват през RINGS?

RINGS е платежна система за брутен сетълмент в реално време, организирана и поддържана от БНБ. През RINGS се обработват само плащания в национална валута. През RINGS се извършват всички плащания на стойност на или над 100 000 лв., плащания на клиенти на банките без ограничение в размера, ако са инициирани към системата по желание на банковия клиент, както и плащания въз основа на заявки за сетълмент и по сделки с ценни книжа.

5.6. Кои преводи се обработват през БИСЕРА?

Всички плащания в левове между банкови сметки, с изключение на суми на стойност над 100 000 лв. се извършват през системата БИСЕРА, която се оперира от акционерно дружество на банките и БНБ и се нарича “Борика-Банксервиз” АД. БИСЕРА представлява междубанкова електронна система за плащанията.

5.7. Какво представлява SEPA?

SEPA е абревиатура на Single Euro Payment Area, което в превод означава „единна зона за плащания в евро“. SEPA има за цел да насърчи интеграцията на европейския пазар чрез улесняване на трансграничните електронни разплащания в евро между страните, участващи в SEPA, като се унифицират използваните между страните платежни средства и условия на плащане, като целта е да се направят евтини и сигурни, подобно на съществуващите местни разплащания. Страните, които участват в SEPA, са страните-членки на ЕС плюс Норвегия, Лихтенщайн, Исландия и Швейцария. В SEPA клиентите на банките трябва да могат да извършват преводи към сметки на бенефициенти на територията на Евро-зоната, като използват една и съща банкова сметка и еднакви платежни инструменти.

Проектът SEPA е иницииран от Европейската комисия /ЕК/ и Европейската централна банка /ЕЦБ/, като се осъществява чрез Европейския платежен съвет /ЕПС/, който е организация, обединяваща представители на банки, асоциации и други организации, участващи в платежния процес в Европа. Асоциацията на банките в България, която е представителната организация на българския банков сектор, също членува в ЕПС.
Практическата реализация на SEPA започна от 28 януари 2008г., когато банките, участващи в проекта, започнаха да извършват SEPA кредитни преводи.

5.8. Какво представляват SEPA платежните инструменти?

SEPA платежните инструменти са SEPA кредитен превод и SEPA директен дебит, като от 28 януари 2008г. стартира схемата за извършване на SEPA кредитни преводи, а от ноември 2010г. – схемата за SEPA директен дебит в двете й разновидности. SEPA кредитни преводи предлагат на своите клиенти и повечето банки в България. Във връзка с проекта SEPA е разработена рамка за използване на картови продукти и извършване на картови разплащания. Структурата и правилата на действието на SEPA платежните инструменти е в съответствие с правила, заложени в разработени от ЕПС наръчници. Във връзка с Регламент 260/2012 /т.нар. Регламент за крайна дата на SEPA/ от началото на м. август 2014г. всички кредитни преводи и директни дебити в евро в еврозоната са SEPA кредитни преводи и директни дебити, а страните от ЕС, които не са в еврозоната, каквато е България, ще трябва да мигрират към SEPA платежните инструменти в евро – SEPA кредитни преводи и SEPA директни дебити, до края на м. октомври 2016г.


*Информацията има само общообразователно предназначение.