АББ беше сред водещите асоциации във финансовия сектор, подкрепили стартирането на Проект „Практични финанси“, заедно с МОН, КФН и НАП. Институциите и асоциациите: АББ, Асоциация на българските застрахователи /АБЗ/, Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници /БАЛИП/, Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/, Българска асоциация за потребителско кредитиране /БАПК/, Българска асоциация на застрахователните брокери /БАЗБ/, Българска асоциация на управляващите дружества /БАУД/ и Българска асоциация за лизинг /БАЛ/, през месец ноември подписаха Меморандум за сътрудничество. С подписването на този документ институциите и асоциациите изразиха подкрепата си за необходимостта от обединени усилия за провеждане на инициативи, с цел повишаването на финансовата грамотност на учащите се и като част от това, въвеждане на час по финансова грамотност в българските училища.