Предстои приемането на Директива за мрежова и информационна сигурност, която ще изгради единна регулаторна рамка и ще подобри взаимодействието и превенцията срещу кибер атаките в ЕС. Приемането й би следвало да промени начините на действие срещу нарушенията на Интернет пространството, като се въведе по-адекватен подход в борбата с кибер атаките и се премахнат някои пречки за обмен на информация, касаещи тези заплахи.

В тази връзка и предвид актуалните обществени развития, през юли Управителният съвет на АББ взе решение за сформиране на Работна група по информационна сигурност към УС на АББ, в която се предвижда да могат да участват до двама представители от банките-членове. Целта на функционирането на тази експертна структура в Асоциацията е споделяне на информация и добри практики, както и улесняване на взаимодействието с други институции и организации по въпроси на превенцията и борбата с престъпления, свързани с използване на Интернет при банковите операции.

Предвид приоритизирането на посочените въпроси в дейността на АББ, през юли Управителният съвет на АББ определи г-н Юрий Генов – изпълнителен директор на “Банка ДСК” ЕАД и Председател на Комитета по информационни технологии към УС на АББ, за представител на Асоциацията в Работната група по кибер сигурност към Европейската банкова федерация, на която АББ е член.