Любомир Дацов влиза в Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките като представител на Асоциацията на банките в България. Разпоредбите на Закона за гарантиране на влоговете предвиждат АББ да номинира свой кандидат в ръководния орган на фонда и от 13 ноември 2023 г. тази позиция се заема от Любомир Дацов, който има доказана професионална биография в сферата на финансите. 

С решението на УС на АББ Любомир Дацов става един от петимата членове на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, които се избират с 4-годишен мандат и по закон биват номинирани от различни институции. Председателят на ръководния орган се избира от Министерски съвет, заместник-председателят се посочва от БНБ, един от членовете е номиниран от Асоциацията на банките в България, а останалите двама членове се избират съвместно от председателя и заместник-председателя на УС на фонда. 

Според изискванията на Закона за гарантиране на влоговете членовете на Управителния съвет на фонда трябва да имат висше икономическо или юридическо образование и професионален опит в продължение на не по-малко от 5 години в една от следните области: банково дело, търговия с ценни книжа, счетоводство и финанси. Любомир Дацов е бивш заместник-министър на финансите в две последователни правителства, консултант по макроикономика, банки и бюджетни въпроси, от 2009 до 2015 г. е хоноруван асистент “Публични финанси” в Стопанския факултет на Софийския университет ”Св. Климент Охридски”, а през 2011 г. е избран за общински съветник в Столична община. От 2015 г. е член на Фискалния съвет – независимата структура, чиято цел е да осъществява наблюдение и анализ на бюджетната рамка с оглед поддържане на устойчиви публични финанси.

Фондът за гарантиране на влоговете в банките е създаден през 1999 г. със Закона за гарантиране на влоговете в банките. Сред основните му функции са да определя и събира годишните премийни вноски от банките, участващи в системата за гарантиране на влоговете и да изплаща в пълен размер гарантираните суми по влоговете на физически и юридически лица до законовоопределения размер от 196 000 лв. По закон фондът има право да инвестира наличните средства в нискорискови и високоликвидни ценни книжа, издадени от първокласни емитенти, и депозити в Българската народна банка. Освен това институцията отговаря и за надзора върху процеса по несъстоятелност на банките, като защитава интересите на кредиторите и контролира дейността на синдиците в банките.

Асоциация на банките в България е независима организация с нестопанска цел, която представлява банките в Република България и работи при пълна демократичност, равенство и колегиалност, в съответствие с вътрешните и международни нормативни актове в областта на банковото дело. Асоциацията е създадена на 9 април 1992 г. и в момента в нея членуват 17 пълноправни и 5 асоциирани члена. АББ е пълноправен член на Европейската банкова федерация (ЕБФ) и асоцииран член на Европейския платежен съвет (ЕПС). За своето над тридесет годишно съществуване Асоциацията успя да изгради и запази своя авторитет на ключов и коректен партньор на държавните органи и институции, както и на останалите структури, с които активно работи.