На Общото събрание на АББ, проведено на 2 юли 2020г., бяха избрани нови членове на Управителния съвет на Асоциацията. Те са: г-н Димитър Шумаров – Изпълнителен директор и член на УС на „Юробанк България“ АД  и г-н Георги Константинов – Изпълнителен директор и член на УС на „Централна кооперативна банка“ АД.

Общото събрание на АББ освободи, като членове на УС на АББ, г-жа Петя Димитрова, поради изтичане на втория й тригодишен мандат в управителния орган на АББ, както и г-н Георги Костов, който пожела да бъде освободен като член на УС на АББ. На г-жа Димитрова и г-н Костов бяха изказани благодарности и признателност за приноса им към работата на управителния орган на Асоциацията.