На заседание на Комитета по икономическа политика към УС на АББ, отчитайки изявените му професионални качества и приноса за успешната дейност на Комитета, за негов нов председател беше избран г-н Стефан Иванов, директор „Контрол на риска“ в „Райфайзенбанк“ (България) ЕАД.