Г-жа Диана Митева – изпълнителен директор на Банка ДСК АД, беше преизбрана от Общото събрание на АББ за втори тригодишен мандат в управителния орган на Асоциацията и продължава да е председател на Управителния й съвет. 

Г-жа Цветанка Минчева – главен изпълнителен директор на Уникредит Булбанк АД, беше избрана за нов член на УС на АББ и за заместник-председател на УС на АББ. 

За нови членове на УС на АББ бяха избрани – за първи мандат, г-н Никола Бакалов, главен изпълнителен директор на Първа инвестиционна банка АД и г-н Сава Стойнов, изпълнителен директор на Централна кооперативна банка АД. 

За втори тригодишен мандат, като член на УС на АББ, беше преизбран г-н Георги Заманов – главен изпълнителен директор на Алианц Банк България. 

Г-жа Петя Димитрова, главен изпълнителен директор на Юробанк България АД и г-жа Десислава Симеонова, изпълнителен директор на ОББ АД, продължават членството си в УС на АББ, в рамките на мандатите им. 

По тяхно желание, г-н Оливър Рьогл – главен изпълнителен директор на Райфайзенбанк /България/ ЕАД и г-н Георги Константинов, изпълнителен директор на Централна Кооперативна банка АД, бяха освободени от членство в УС на АББ, като ОС изказа благодарност и висока оценка за досегашната им дейност, като членове на управителния орган на АББ.