Управителният съвет на АББ определи г-н Георги Константинов – изпълнителен директор на “Централна кооперативна банка” АД и член на Управителния съвет на АББ, за представител на Асоциацията в новосформирания Съвет за развитие на капиталовия пазар /Съвета/, в който участват и други неправителствени организации на финансовия сектор, както и Комисията за финансов надзор, Централния депозитар и Българската фондова борса. При необходимост, г-н Константинов ще бъде заместван за участията му в работата на Съвета от Главния секретар на АББ – г-жа Ирина Марцева, като тя е предложена и за член на Координационната работна група към Съвета.