Кредитни продукти*

1. Какво представляват потребителските кредити?

Потребителските кредити представляват кредити, предоставени на клиенти-физически лица, за финансиране на текущи нужди, в т. ч. покупката на стоки и/или услуги. Потребителските кредити обикновено се отпускат за по-малки по размер суми, като обезпечението по тях може да е поръчителство, работна заплата, залог на движимо имущество и други, или комбинация от обезпечения. Лихвите по потребителските кредити обичайно са по-високи, в сравнение с лихвите по ипотечните и жилищните кредити. Потребителските кредити се регулират основно от Закона за потребителския кредит, който е в сила от 1 октомври 2006г.

2. Какво представляват жилищните кредити?

Жилищните кредити са кредити, предоставени на клиенти-физически лица, обичайно срещу обезпечение с ипотека на недвижим имот, но може да са гарантирани и с други обезпечения, като тези кредити са предназначени за финансиране на строеж на жилище, покупка на жилище, подобрения или ремонт в него. При този вид кредити банката следи за целевото използване на предоставените средства. Жилищните кредити се регулират основно от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, който е в сила от 29 юли 2016г.

3. По какво се различават ипотечните кредити от жилищните и потребителските?

Ипотечните кредити са всички кредити, които са обезпечени с ипотека на недвижим имот. Те могат да бъдат жилищни или потребителски, като техният срок обикновено е по-дълъг от този по потребителските кредити, а лихвеният процент е по-нисък от този по потребителските, поради по-голямата сигурност на обезпечението. При ипотечните кредити, за разлика от потребителските, които не са обезпечени с ипотека на недвижим имот, има и допълнителни разходи за клиента, свързани с оценка на предлагания за обезпечение имот, за учредяване на ипотеката и други.

4. Какво представлява овърдрафтът?

Овърдрафтът представлява кредит, отпуснат от банките по разплащателната сметка на клиента, който дава възможност клиентът да превишава наличността по сметката. Погасяването на овърдрафта се извършва автоматично при постъпване на суми по разплащателната сметка на клиента. Клиентът може да усвои пълния договорен размер на овърдрафта или част от него, като дължи лихва върху усвоената част. Обикновено лихвените проценти по използвания овърдрафт са по-високи от тези по потребителски кредити, тъй като при последните усвояването и погашенията са предварително планирани и обичайно имат по-сигурно обезпечение, в сравнение с кредитът от типа овърдрафт.

5. Какво представлява кредитната линия?

Кредитната линия представлява кредит, който може да се усвоява в рамките на определен срок изцяло, или на части, до размера на договорен между банката и клиента лимит. Лихвата, която клиентът дължи, се заплаща само върху усвоената сума от кредитната линия, но той обикновено заплаща и други разходи по кредитната линия, свързани с отпускането й, като например такса за ангажимент на кредитния ресурс и други. Погашенията на усвоените суми по кредитната линия се извършват в зависимост от конкретните договорености между банката и клиента. Кредитните линии се предоставят най-вече на фирми.

6. Какво представлява финансовият лизинг?

Чрез лизинг може да се финансира закупуването на стоки за бизнеса и за дома /автомобили, домакинска техника, офис техника и т.н./, като не е необходимо да се предоставя допълнително обезпечение, тъй като самата стока служи като такова. Закупената чрез лизинг стока остава собственост на лизингодателя до изплащане на всички лизингови вноски и придобиването й впоследствие от клиента. Лихвата по лизинга се начислява върху сумата на финансирането на клиента, а не върху стойността на закупената чрез лизинг стока, като обичайно се изисква при покупката на стока на лизинг клиентът да заплати със собствени средства част от цената й.

7. Кои лихвени проценти са плаващи и кои фиксирани?

Плаващите лихвени проценти се променят през време на срока на депозита или кредита и обикновено представляват комбинация от базов лихвен процент и надбавка. Надбавката е фиксирана величина, а базовият лихвен процент може да представлява индекс, като например ОЛП, EURIBOR, LIBOR, или друг индекс. Плаващите лихвени проценти обикновено се прилагат по кредити с по-дълъг срок.
Фиксираните лихвени проценти са договорени между банката и клиента лихвени проценти по депозити или кредити /например 5%/, които не променят своята стойност за договорен период.

8. Какво представлявя ОЛП?

ОЛП е основният лихвен процент, който се изчислява и обявява от Българската народна банка /БНБ/, като е в сила от първия ден на всеки календарен месец. От 1 юли 2017г. основният лихвен процент е равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА Плюс за работните дни на предходния календарен месец.

9. Какво представлява индексът ЛЕОНИА Плюс?

Индексът ЛЕОНИА Плюс е абревиатура от LEv OverNight Index Average Plus. ЛЕОНИА Плюс представлява справочен индекс на сключените и изпълнените сделки с депозити овърнайт в български левове от всички банки, лицензирани от БНБ, и клоновете на чуждестранни банки в страната. От 1 юли 2017г. ЛЕОНИА Плюс замени индекса ЛЕОНИА, който се изчисляваше преди това. ЛЕОНИА Плюс има по-широк обхват , в сравнение с индекса ЛЕОНИА, тъй като данни се предоставят от всички банки, лицензирани от БНБ и клонове на чуждестранни банки в страната, а не само част от тях, какъвто беше подходът при изчисляването на справочния индекс ЛЕОНИА. Също така, за разлика от индекса ЛЕОНИА, този индекс се изчислява на базата на реално сключени на пазара сделки. Когато в даден работен ден на междубанковия пазар няма сключени сделки за предоставяне на необезпечени депозити овърнайт в български левове, БНБ отбелязва, че индексът за деня е неналичен – “n/a”.

10. Какво означава LIBOR?

LIBOR е съкращение от London Interbank Offered Rate и представлява усреднен лихвен процент, отразяващ лихвите, по които банките предлагат негарантирани заеми на лондонския междубанков паричен пазар. LIBOR се използва като референтен /базов/ индекс за определяне лихвата при различни банкови операции.

11. Какво означава EURIBOR?

EURIBOR е съкращение от Euro Interbank Offered Rate и представлява средното лихвено равнище, при което представителна група банки в Еврозоната /държавите от Европейския съюз, в които евро е национална валута/ си предоставят срочни депозити в евро. EURIBOR се използва като референтен /базов/ индекс за определяне на лихвата при различни банкови операции.

12. Какво означава „главница“ на кредит или депозит?

Главница по депозит или по кредит означава сумата, която клиентът влага като депозит в банката по разплащателна сметка, депозит или влог, или договорената/усвоявоената сума по кредит. Дължимата от клиента лихва по кредита или сумата, която получава като лихва по депозит или влог, зависи от размера на главницата и се изчислява на тази база.

13. Какво включва месечната вноска, която клиентът дължи по кредит?

Месечната вноска по кредита е сумата, която клиентът дължи по договор за кредит и трябва да се превежда по сметка в банката или да внася на каса до/на определена дата всеки месец. Месечната вноска включва обичайно погашение на част от главницата по кредита и лихвено плащане, като може да бъде договорена и друга схема с банката, която да се използва за изготвянето на погасителен план.

14. Какво представлява погасителния план по кредита?

Погасителният план съдържа сумите на дължимите вноски по кредита и датите, на които те трябва да бъдат внесени в банката.

15. Какво означава падеж на кредита?

Падеж на кредита означава датата, на която кредитът е окончателно издължен от клиента на банката. Обикновено това е датата, на която клиентът прави последната погасителна вноска, съобразно погасителния план по кредита.

16. Какво представлява годишният процент на разходите /ГПР/?

Годишният процент на разходите – ГПР, се изисква да бъде изчислен и обявен пред клиента при договаряне на кредит. Неговото изчисляване е регламентирано в Закона за потребителския кредит и Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители. ГПР представлява общата стойност на кредита за потребителя, изразена като годишен процент от сумата на предоставения кредит. ГПР е ефективен годишен лихвен процент и той е по-висок, в сравнение с обявявания от банка годишен лихвен процент, тъй като при неговото изчисляване се включва, освен годишната лихва по кредита и другите разходи, които са за сметка на клиента, във връзка с отпускането на кредита, а именно – лихви, други преки или косвени разходи, комисиони, възнаграждения от всякакъв вид, в т.ч. тези, дължими на посредниците за сключване на договора и други. ГПР дава възможност на клиента да сравнява цената на потребителски кредити, отпускани от различни банки при еднакви условия по отношение на сумата, срока и начина на погасяване.

17. Какво оскъпява кредита за клиента?

Освен лихвата, клиентите на банката заплащат и други разходи по кредита, които най-често са под формата на различни такси и комисиони, а именно – такса за разглеждане на документи, такси, свързани с обезпечението /за оценка, изготвяне на ипотека, нотариални такси за вписване, или заличаване на ипотека или залог/, такси за отпускане и управление на кредита, такса за ангажимент, дължима при овърдрафт и кредитни линии, такса за предоговаряне условията по кредита, застрахователни премии, свързани с отпускането на кредита и други. За да прецени пълната тежест на кредита, клиентът трябва да получи информация, не само за лихвения процент или ГПР, но и за всички други разходи, свързани с отпускането, обслужването и погасяването на кредита.

18. Какво представлява кредитния рейтинг на кредитополучателя?

Кредитният рейтинг на кредитополучателя представлява оценка за неговата кредитоспособност, т.е. възможността му да обслужва задълженията си точно и навреме, като се отчитат различни фактори. Кредитният рейтинг може да се определя от независима, международно призната рейтингова агенция (Moody’s, Fitch Ratings, Standard&Poor’s), от българска рейтингова агенция или да бъде определен чрез вътрешно рейтингова система на съответния кредитор /банка/. Кредитният рейтинг се изразява по кратък и лесен за възприемане начин – например, обявен рейтинг по облигации ААА означава изключително висока способност на емитента за посрещане на финансовите му задължения.

Голямо значение за определяне на кредитоспособността на гражданите и домакинствата имат техните нетни финансови активи.

19. Какво представляват нетните финансови активи?

Нетните финансови активи представляват разликата между финансовите активи и финансовите пасиви на гражданите и домакинствата. Финансовите активи на гражданите и домакинствата обхващат притежаваните от тях парични средства, депозити, ценни книжа, дялове в инвестиционни фондове, вноски към фондовете за допълнително задължително и допълнително доброволно пенсионно осигуряване, застраховки и други. Финансовите пасиви на гражданите и домакинствата включват получените от тях кредити – овърдрафт, жилищни, потребителски, ипотечни и други кредити, финансов лизинг, кредити по кредитни карти и други кредити /заеми/, получени от банкови и небанкови финансови институции.


*Информацията има само общообразователно предназначение.