Предвид изтеклия мандат на членовете на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите /Фонда/, съгласно решение на Управителния съвет на Асоциация на банките в България от 10 февруари 2015г., на Комисията за финансов надзор са предложени следните кандидатури за нови членове на посочения управителен съвет, с оглед извършване на избор на нов състав на УС на Фонда:

  1. Във връзка с чл. 77е, ал. 3, т. 2 от ЗППЦК и съответно чл. 3, ал. 2, т. 3 от Правилника за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите, е предложено за член на УС на Фонда, като представител на АББ, да бъде избрана за нов пет-годишен мандат г-жа Ирина Марцева – главен секретар на АББ;
  2. Във връзка с чл. 77е, ал. 3, т. 3 от ЗППЦК и съответно чл. 3, ал. 2, т. 4 от Правилника за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите, след съгласуване с ръководството на БАЛИП, е предложено за съвместен представител на АББ и БАЛИП, като член на УС на Фонда за компенсиране на инвеститорите, г-жа Павлина Аначкова – директор на дирекция “Банкова политика” в Управление “Банково” на Българска народна банка.