След като в продължение на 7 години АББ успешно координира дейността на банките в България относно прехвърляне на разплащателни сметки на физически лица, Асоциацията прекратява тази дейност, тъй като процесът вече е регулиран от европейската „Директива за платежната сметка“. Тази Директива е въведена в българското законодателство с приемането на последните промени в Закона за платежните услуги и платежните системи, както и в Наредба № 3 на БНБ за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти. Разпоредбите на закона влизат в сила от 18 септември 2016г.

Повече информация за новата уредба на отношенията между банките и техните клиенти в процеса по прехвърляне на банкови сметки може да бъде намерена в Държавен вестник, брой 59, 29.07.2016г., в Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, Раздел III, Прехвърляне на платежна сметка (отвори).

До момента отношенията между банките в България, засягащи прехвърлянето на сметки на физически лица, бяха уредени с подписано през 2009г. споразумение между тях. То беше изготвено от АББ, на основание на общи стандарти за ролята на банките при подпомагане на прехвърлянето на разплащателни сметки на национално ниво, изработени от Европейския комитет на банковата индустрия (EBIC) и наречени “Основни принципи за прехвърляне на банкови сметки”.

В качеството си на координатор на изготвянето и прилагането на споразумението, АББ си партнира успешно с Българската народна банка (БНБ) и с Комисията за защита на потребителите (КЗП), с оглед постигане на максимално съответствие с описаните принципи, приети от Европейската комисия.