На проведеното на 30 март 2016г. Общо събрание на Асоциация на банките в България за втори тригодишен мандат, като членове на Управителния съвет на АББ, бяха избрани:
1. Виолина Маринова – председател на УС и главен изпълнителен директор на „Банка ДСК“ ЕАД;
2. Георги Константинов – член на УС и изпълнителен директор на „Централна кооперативна банка“ АД;
3. Светослав Гаврийски – председател на УС и главен изпълнителен директор на „Алианц банк България“ АД.

Г-жа Виолина Маринова остава зам. председател на УС на АББ.

Останалите членове на УС на АББ, които продължават мандатите си, са: г-н Петър Андронов – председател на УС на АББ и членовете на УС: г-жа Петя Димитрова, г-жа Ценка Петкова, г-н Емил Ангелов.