Във връзка с решението на Народното събрание, приетото на 27 октомври 2022г., Министерският съвет, в координация с БНБ и другите отговорни институции, да ускори процеса на техническа подготовка за приемане на еврото, съгласно Националния план за въвеждане на еврото в Република България, приет от Министерския съвет на 27 май 2022 г., Управителният съвет на АББ заявява готовността на банковата общност да съдейства за изпълнението на това решение. 

Подготовката при кредитните институции за реализирането на заложената цел за приемане на еврото е в ход, като чрез Асоциация на банките в България /АББ/ банките са представени и участват в дейността на различни работни групи, сформирани съгласно Националния план за въвеждане на еврото, които подготвят необходимите нормативни и други промени. Също така, всяка банка индивидуално приема мерки за техническата й подготовка за участието в процеса и отделните фази, през които той ще премине. 

Банките се стремят, освен да съдействат за гладкото му протичане, да спомогнат и за оптимизацията и ефективността на извършваните действия от всички отговорни институции и лица, като активно участват, чрез АББ, в касаещите дейността им съгласувания на регулаторни изменения и планирания на конкретни стъпки и действия, свързани с тяхната роля.