Г-жа Петя Димитрова – главен изпълнителен директор на Юробанк България АД /Пощенска банка/, беше избрана от Управителния съвет на АББ за негов председател.

Г-жа Цветанка Минчева – главен изпълнителен директор на Уникредит Булбанк АД, продължава да бъде заместник-председател на УС на АББ.

На проведеното на 3 април 2023г. Общо събрание на АББ за нови членове на УС на АББ, за първи тригодишен мандат, бяха избрани – г-н Тамаш Хак-Ковач – главен изпълнителен директор на Банка ДСК АД и г-н Илиан Георгиев, главен изпълнителен директор на Българо-американска кредитна банка АД. 

Г-жа Диана Митева беше освободена от членство в УС на АББ, поради загубване качеството на изпълнителен директор на банка. Г-жа Десислава Симеонова, изпълнителен директор на ОББ АД, е освободена от членство в УС на АББ, по нейно желание, като ОС изказа благодарност и висока оценка за досегашната дейност на г-жа Митева и г-жа Симеонова в управителния орган на АББ.