Г-жа Мила Разсолкова, Старши мениджър “Предотвратяване изпирането на пари и Финансови санкции” в “Уникредит Булбанк” АД, беше избрана днес за председател на Работната група по предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма към УС на АББ на проведено заседание на тази група. За заместник-председател беше избрана г-жа Весела Стефанова, заместник-началник на управление “Правомерност” в “Юробанк България” АД. Избирането им беше единодушно, като се отчетоха високата им компетентност и досегашния им принос за работата на АББ по това направление.