Предложението на АББ за удължаване на крайния срок за подаване на искания от страна на клиентите на банките по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества (Ред за отсрочване) до края на март 2021 г. беше прието от Управителния съвет на Българската народна банка (БНБ).

Асоциацията отправи предложение относно крайния срок за подаване на искания по Реда във връзка с решението на Европейския банков орган (ЕБО) от 2 декември 2020 г. за приемане на нови Насоки на ЕБО относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани с оглед на кризата, предизвикана от COVID-19 (EBA/GL/2020/15), позволяващи въвеждането на нов краен срок – 31 март 2021 г.

Управителният съвет на БНБ също одобри предложението на АББ за удължаване на срока на отсрочване с максимално допустимите от Насоките на ЕБО 9 месеца, като този срок включва и срока на вече одобрено отсрочване.

Съгласно т. 2 от Допълнителните разпоредби от утвърдения от Управителния съвет на БНБ и прилаган от банките Ред за отсрочване, евентуални промени в него, включително по отношение на сроковете, се прилагат след изричното одобрение от Управителния съвет на БНБ.

Това е второто удължаване на крайния срок за подаване на искания от страна на клиентите на банките по Реда за отсрочване, утвърден през април, след като през юли срокът беше променен и тогава клиентите на банките получиха още 90 дни (до края на септември 2020 г.), през които да поискат отсрочване на погасяването на задълженията си.

Промените в Реда за отсрочване ще дадат възможност на банките, при благоприятно регулаторно третиране, да предоставят облекчения на кредитополучателите по обслужването на техните заеми и ще способстват за съхраняване капацитета на банките за предоставяне на нови кредити.

Досега от мярката са се възползвали множество засегнати от пандемията физически и юридически лица. Според данните на БНБ, в края на октомври 2020 г. са одобрени близо 89 000 искания на фирми и домакинства на обща стойност над 8.5 млрд. лв. В данните БНБ отчита и информацията за тези кредитополучатели, за които гратисният период по мораториума е изтекъл към края на отчетната дата, както и за доброволно отказалите се кредитополучатели, първоначално подали молба за ползване на възможностите на мораториума.

Клиентите и банките са свободни да договарят индивидуално и други начини за облекчаване изплащането на кредитите им, в съответствие с изискванията на нормативната уредба.