Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с предприетите от органите на република България действия за ограничаване на пандемията от covid-19 и последиците от тях

(Загл. изм. на 10.12.2020г.)
Утвърден от БНБ на 10.04.2020г. и с изменения, утвърдени от БНБ на 09.07.2020г. и на 10.12.2020г.

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Във връзка с пандемията от COVID-19,

 • водени от стремежа си да осигурят стабилна, надеждна и сигурна финансова система, устойчива на извънредни външни събития и влияния;
 • изразявайки готовност да съдействат по балансиран начин за запазване интересите и клиентите си, като продължат да осигуряват високо качество на банковите услуги;
 • стремейки се да предложат облекчаващ механизъм за обслужване на редовните експозиции на своите клиенти – кредитополучатели, засегнати от мерките във връзка с пандемията от COVID-19, банките и техните дъщерни дружества – финансови институции, въз основа на писмо на Българската народна банка с изх. № БНБ-34578/03.04.2020 г. и в изпълнение на Насоки на Европейския банков орган (ЕБО) относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани с оглед на кризата, предизвикана от COVID-19 (EBA/GL/2020/02 от 2 април 2020 г.), изменени с Насоки на ЕБО (EBA/GL/2020/08 от 25 юни 2020 г.) за изменение на Насоки EBA/GL/2020/02 и с Насоки на ЕБО (EBA/GL/2020/15 от 2 декември 2020 г.) за изменение на Насоки EBA/GL/2020/02 изготвиха и предлагат на клиентите си следните общи възможности за отсрочване и уреждане на задължения:

II. ОБЩИ ПРАВИЛА

 1. Уредените по-долу правила за отсрочване и уреждане на задължения се прилагат по отношение на клиенти, които отговарят кумулативно на следните условия:
  1. /Изм., утвърдено от БНБ на 10.12.2020г./ Кредитополучатели (клиенти на банките), с изключение на кредитни институции, които имат или очакват затруднения при погасяване на задълженията си, съгласно сключения с кредитора договор, във връзка с пандемията от COVID-19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. и със Закона за здравето, както и техните последици.
  2. /Изм., утвърдено от БНБ на 10.12.2020г./ Към 01.03.2020г. и към датата на подаване на Искането за отсрочване, задълженията на клиентите по т. 1.1 са редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни.
  3. Клиентите изразяват изрично желание да се възползват от облекченията, предлагани от кредитора.
 2. Общи параметри на облекченията
  1. Всяка банка, приела да прилага настоящия ред, обявява публично предлаганите облекчения на своя сайт, в банковите салони и по друг подходящ начин. Обявлението се счита отправено до всички клиенти, отговарящи на горните изисквания. В обявлението се посочва редът, по който банката ще договаря отсрочване на задълженията, както и началният момент, от който то ще бъде прилагано.
  2. /Изм., утвърдено от БНБ на 09.07.2020г., изм., утвърдено от БНБ на 10.12.2020г./ Отсрочват се задължения за срок до 9 месеца, който изтича не по-късно от 31.12.2021г. Крайната дата може да варира в зависимост от датата, на която клиентът е поискал да се възползва от отсрочването и от наличието на просрочени вноски към тази дата.
  3. Отсрочването може да обхване всички изискуеми суми или само главница. За краткост периодът на отсрочване ще бъде наричан и „гратисен период“.
  4. Непогасените на първоначално договорените падежи суми се погасяват на части след изтичане на гратисния период, съгласно приложимия механизъм на отсрочване, освен ако изрично е предвидено друго в приложимия механизъм.
  5. /Изм., утвърдено от БНБ на 09.07.2020г., изм., утвърдено от БНБ на 10.12.2020г./ Отсрочване може да поиска всеки клиент, който отговаря на изискванията по т. 1, най- късно до 23.03.2021г., а кредиторът трябва да е взел решение до 31.03.2021г.
  6. Искането може да включва както непогасени в срок вноски преди подаване на искането, така и вноски с ненастъпил падеж. Ако към датата на отправяне на искането за отсрочване клиентът не е в забава, отсрочването се прилага само за в бъдеще – по отношение на вноски с ненастъпил падеж.
  7. Датата, на която е направено искането на клиента да ползва отсрочване, не променя общия времеви обхват на отсрочването, съгласно т. 2.2.
  8. Клиентът има възможност да се откаже от предоставения гратисен период по-рано от предвиденото и да поиска изготвяне на погасителен план.
  9. Предлаганите механизми за отсрочване и уреждане на задължения се отнасят само за такива, произтичащи от договори, сключени преди 31.03.2020 г.
  10. /Изм., утвърдено от БНБ на 09.07.2020г., изм., утвърдено от БНБ на 10.12.2020г./ Експозиции, за които е извършено отсрочване по този Ред преди 30.09.2020г. могат да бъдат допълнително отсрочвани, като общият период на отсрочването не може да надвишава 9 месеца.

III. МЕХАНИЗМИ НА РАЗСРОЧВАНЕ

 1. Механизъм № 1 – отсрочване на главница и лихва за до 9 месеца /Изм., утвърдено от БНБ на 10.12.2020г./
  1. /Изм., утвърдено от БНБ на 09.07.2020г., изм., утвърдено от БНБ на 10.12.2020г./ Дължимите суми (главница и лихва) се отсрочват за срок до 9 месеца, но не по-късно от 31.12.2021г.
  2. /Изм., утвърдено от БНБ на 10.12.2020г./ Целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница по време на гратисния период по т. 1.1, се погасяват съгласно нов погасителен план за срок с до 9 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски.
  3. Към всяка вноска по погасителния план до изтичане на срока на кредита или друг разумен по-кратък период, договорен с кредитополучателя, се добавя равна част от непогасената по време на гратисния период лихва.
 2. Механизъм № 2 – отсрочване на главница за до 9 месеца /Изм., утвърдено от БНБ на 10.12.2020г./
  1. /Изм., утвърдено от БНБ на 09.07.2020г., изм., утвърдено от БНБ на 10.12.2020г./ Дължимите суми по главница се отсрочват за срок до 9 месеца, но не по-късно от 31.12.2021г.
  2. Дължимата за периода лихва се плаща, съгласно договора.
  3. /Изм., утвърдено от БНБ на 10.12.2020г./ След изтичане на гратисния период се изготвя нов погасителен план, който да обхване целия остатък от дълга, включително неплатена главница по време на гратисния период. Новият погасителен план се удължава в зависимост от броя на неплатените вноски, но с не повече от 9 месеца.
 3. Механизъм № 3, приложим за револвиращи продукти
  1. /Изм., утвърдено от БНБ на 09.07.2020г., изм., утвърдено от БНБ на 10.12.2020г./ Револвиране на кредитна линия се допуска, въпреки че дължими вноски или част от тях не са погасени. Погасяването на вноските се отлага до 9 месеца, но не по-късно от 31.12.2021г.
  2. /Изм., утвърдено от БНБ на 09.07.2020г., изм., утвърдено от БНБ на 10.12.2020г./ Не се формира минимална сума за револвиране на кредитен лимит по кредитна карта, считано най-рано от 01.02.2020 г., за срок до 9 месеца, но не по-късно от 31.12.2021г. След изтичане на гратисния срок формирането на минимална сума за револвиране се възстановява и кредитът се обслужва съгласно първоначалния договор.
  3. /Изм., утвърдено от БНБ на 09.07.2020г., изм., утвърдено от БНБ на 10.12.2020г./ За срок до 9 месеца, но не по-късно от 31.12.2021г. дължимата месечна лихва по кредит – овърдрафт, се погасява за сметка на неусвоен лимит или плащането ѝ се отсрочва за срок до 9 месеца след изтичане на гратисния период.
  4. Точки 3.1, 3.2 и 3.3 се прилагат поотделно към посочените в тях кредитни продукти.
 4. Избор на механизъм
  1. Изборът на механизъм за отсрочване на задължения се извършва по взаимно съгласие на страните.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Настоящият ред за отсрочване и уреждане на задължения е приет от Управителния съвет на Асоциацията на Банките в България (АББ). Всяка банка, която желае да го прилага, заявява това изрично с писмо до АББ, подписано от управляващите и представляващи банката лица, като списъкът на банките, изпратили такива заявления в АББ, се предоставя от АББ на Българската народна банка заедно с приетия от УС на АББ ред.
 2. Редът за отсрочване и уреждане на задължения, както и евентуални необходими промени в него, включително в сроковете по т. 2.5, се прилагат след изрично одобрение от Българската народна банка.
 3. Редът, предвиден в предходните точки, се прилага съответно и по отношение на финансови институции – дъщерни дружества на банка.
 4. Извън обхвата на настоящия ред кредиторите могат да договарят с клиентите си индивидуални схеми на отсрочване, различни от уредените в предходните точки, както и други облекчения.

Ако желаете да видите утвърдения на 10 април 2020г. от БНБ Ред за отсрочване, моля, натиснете тук.

Ако желаете да видите Реда, с измененията, утвърдени от БНБ на 9 юли 2020г., моля, натиснете тук.