Управителният съвет на Асоциацията на банките в България (АББ) изказва удовлетвореността на банковата общност от приемането от Българската народна банка (БНБ) на предложението на АББ за удължаване на крайния срок за подаване на искания от страна на клиентите на банките по Реда за отсрочване („Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества“) с 90 дни.

Предложението на УС на АББ до БНБ беше отправено след съгласуване с членовете на Асоциацията и е във връзка с решението на Европейския банков орган (ЕБО) от 18 юни 2020г. за удължаване на крайния срок за прилагане на Насоките на ЕБО относно мораториумите (EBA/GL/2020/02) до 30 септември 2020г.

Съгласно т. 2 от Допълнителните разпоредби от утвърдения от БНБ и прилаган от банките Ред за отсрочване, евентуални промени в него, включително по отношение на сроковете, се прилагат след изричното одобрение от Българската народна банка и такова решение беше взето от Управителния й съвет на 9 юли 2020г.

Приетото удължаване на срокове по Реда за отсрочване ще позволи на банките да продължат да оказват подкрепа на икономиката и своите клиенти, предвид ситуацията, породена от разпространението на корона вируса.

За близо тримесечния срок на действие на Реда за отсрочване са разсрочени над 80 000 кредити на банкови клиенти, на обща стойност над 6 милиарда лева, съставляващи почти 10% от кредитния портфейл на банките. За банките в България това показва съществения успех на предложената от АББ и утвърдена от БНБ мярка за облекчаване на кредитополучателите в условията на пандемия.