Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание извънредно положение, произтичащо от пандемията от COVID-19 и последиците от него

Утвърден от БНБ на 10.04.2020г. и с изменения, утвърдени от БНБ на 09.07.2020г.

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Във връзка с пандемията от COVID-19,

 • водени от стремежа си да осигурят стабилна, надеждна и сигурна финансова система, устойчива на извънредни външни събития и влияния;
 • изразявайки готовност да съдействат по балансиран начин за запазване интересите и клиентите си, като продължат да осигуряват високо качество на банковите услуги;
 • стремейки се да предложат облекчаващ механизъм за обслужване на редовните експозиции на своите клиенти – кредитополучатели, засегнати от мерките във връзка с пандемията от COVID-19,

банките и техните дъщерни дружества – финансови институции, въз основа на писмо на Българската народна банка с изх. № БНБ-34578/03.04.2020 г. и в изпълнение на Насоките на Европейския банков орган от 2 април 2020 г.– Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in light of the COVID-19 crisis (EBA/GL/2020/02) и Решение на Европейския банков орган (ЕБО) от 18 юни 2020г. за удължаване на крайния срок за прилагане на Насоките на ЕБО относно мораториумите (EBA/GL/2020/02) изготвиха и предлагат на клиентите си следните общи възможности за отсрочване и уреждане на задължения:

II. ОБЩИ ПРАВИЛА

 1. Уредените по-долу правила за отсрочване и уреждане на задължения се прилагат по отношение на клиенти, които отговарят кумулативно на следните условия:
  1. Кредитополучатели (клиенти на банките), с изключение на кредитни институции, които имат или очакват затруднения при погасяване на задълженията си, съгласно сключения с кредитора договор, във връзка с пандемията от COVID-19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. и техните последици.
  2. Към 01.03.2020г. задълженията на клиентите по т. 1.1 са редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни.
  3. Клиентите изразяват изрично желание да се възползват от облекченията, предлагани от кредитора.
 2. Общи параметри на облекченията
  1. Всяка банка, приела да прилага настоящия ред, обявява публично предлаганите облекчения на своя сайт, в банковите салони и по друг подходящ начин. Обявлението се счита отправено до всички клиенти, отговарящи на горните изисквания. В обявлението се посочва редът, по който банката ще договаря отсрочване на задълженията, както и началният момент, от който то ще бъде прилагано.
  2. /Изм., утвърдено от БНБ на 09.07.2020г./ Отсрочват се задължения за срок до 6 месеца, който изтича не по-късно от 31.03.2021г. Крайната дата може да варира в зависимост от датата, на която клиентът е поискал да се възползва от отсрочването и от наличието на просрочени вноски към тази дата.
  3. Отсрочването може да обхване всички изискуеми суми или само главница. За краткост периодът на отсрочване ще бъде наричан и „гратисен период“.
  4. Непогасените на първоначално договорените падежи суми се погасяват на части след изтичане на гратисния период, съгласно приложимия механизъм на отсрочване, освен ако изрично е предвидено друго в приложимия механизъм.
  5. /Изм., утвърдено от БНБ на 09.07.2020г./ Отсрочване може да поиска всеки клиент, който отговаря на изискванията по т. 1, най-късно до 23.09.2020г., а кредиторът трябва да е взел решение до 30.09.2020г.
  6. Искането може да включва както непогасени в срок вноски преди подаване на искането, така и вноски с ненастъпил падеж. Ако към датата на отправяне на искането за отсрочване клиентът не е в забава, отсрочването се прилага само за в бъдеще – по отношение на вноски с ненастъпил падеж.
  7. Датата, на която е направено искането на клиента да ползва отсрочване, не променя общия времеви обхват на отсрочването, съгласно т. 2.2.
  8. Клиентът има възможност да се откаже от предоставения гратисен период по-рано от предвиденото и да поиска изготвяне на погасителен план.
  9. Предлаганите механизми за отсрочване и уреждане на задължения се отнасят само за такива, произтичащи от договори, сключени преди 31.03.2020 г.
  10. /Изм., утвърдено от БНБ на 09.07.2020г./ Експозиции, за които е било подадено искане за отсрочване до 22.06.2020г., не могат да бъдат отсрочвани след 31.12.2020г.

III. МЕХАНИЗМИ НА РАЗСРОЧВАНЕ

 1. Механизъм № 1 – отсрочване на главница и лихва за до 6 месеца
  1. /Изм., утвърдено от БНБ на 09.07.2020г./ Дължимите суми (главница и лихва) се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.03.2021г.
  2. Целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница по време на гратисния период по т. 3.1, се погасяват съгласно нов погасителен план за срок с до 6 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски.
  3. Към всяка вноска по погасителния план до изтичане на срока на кредита или друг разумен по-кратък период, договорен с кредитополучателя, се добавя равна част от непогасената по време на гратисния период лихва.
 2. Механизъм № 2 – отсрочване на главница за до 6 месеца
  1. /Изм., утвърдено от БНБ на 09.07.2020г./ Дължимите суми по главница се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.03.2021г.
  2. Дължимата за периода лихва се плаща, съгласно договора.
  3. След изтичане на гратисния период се изготвя нов погасителен план, който да обхване целия остатък от дълга, включително неплатена главница по време на гратисния период. Новият погасителен план се удължава в зависимост от броя на неплатените вноски, но с не повече от 6 месеца.
 3. Механизъм № 3, приложим за револвиращи продукти
  1. /Изм., утвърдено от БНБ на 09.07.2020г./ Револвиране на кредитна линия се допуска, въпреки че дължими вноски или част от тях не са погасени. Погасяването на вноските се отлага до 6 месеца, но не по-късно от 31.03.2021г.
  2. /Изм., утвърдено от БНБ на 09.07.2020г./ Не се формира минимална сума за револвиране на кредитен лимит по кредитна карта, считано най-рано от 01.02.2020 г., за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.03.2021г. След изтичане на гратисния срок формирането на минимална сума за револвиране се възстановява и кредитът се обслужва съгласно първоначалния договор.
  3. /Изм., утвърдено от БНБ на 09.07.2020г./ За срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.03.2021г. дължимата месечна лихва по кредит – овърдрафт, се погасява за сметка на неусвоен лимит или плащането ѝ се отсрочва за срок до 6 месеца след изтичане на гратисния период.
  4. Точки 3.1, 3.2 и 3.3 се прилагат поотделно към посочените в тях кредитни продукти.
 4. Избор на механизъм
  1. Изборът на механизъм за отсрочване на задължения се извършва по взаимно съгласие на страните.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Настоящият ред за отсрочване и уреждане на задължения е приет от Управителния съвет на Асоциацията на Банките в България (АББ). Всяка банка, която желае да го прилага, заявява това изрично с писмо до АББ, подписано от управляващите и представляващи банката лица, като списъкът на банките, изпратили такива заявления в АББ, се предоставя от АББ на Българската народна банка заедно с приетия от УС на АББ ред.
 2. Редът за отсрочване и уреждане на задължения, както и евентуални необходими промени в него, включително в сроковете по т. 2.5, се прилагат след изрично одобрение от Българската народна банка.
 3. Редът, предвиден в предходните точки, се прилага съответно и по отношение на финансови институции – дъщерни дружества на банка.
 4. Извън обхвата на настоящия ред кредиторите могат да договарят с клиентите си индивидуални схеми на отсрочване, различни от уредените в предходните точки, както и други облекчения.

Ако желаете да видите утвърдения на 10 април 2020г. от БНБ Ред за отсрочване, моля, натиснете тук.

Ако желаете да видите Реда, с измененията, утвърдени от БНБ на 10 декемвримоля, натиснете тук.