От 2017 г. Асоциацията на банките в България (АББ) започва да публикува годишни и тримесечни информационни материали с основни акценти върху икономиката и банковия сектор на България.

Публикациите обръщат внимание на едни от най-важните макроикономически показатели, като брутен вътрешен продукт, инфлация, пазар на труда и на ключови индикатори за външния и публичния сектор, както и за капиталовия пазар в България.

Основният фокус на материалите е банковата система. Публикациите разглеждат водещи позиции от счетоводния баланс и отчета за приходи и разходи на системно ниво, както и динамиката на финансови показатели, като капиталова адекватност, ликвидност и рентабилност. Обемът на кредитите и депозитите, както и измененията на лихвените проценти, също са включени.

Материалите се изготвят от направление “Банкова политика и анализи” на АББ и са на български и английски език. Публикациите са поместени в новия раздел “Банковата система” на сайта на АББ.

В подраздела “Основни акценти” може да бъде открита и кратка годишна информация за банковия сектор в България, чиято цел е да представи в резюме основните тенденции в българската банкова система пред родната и международната аудитория.


Изданието “Икономиката и банковият сектор на България през 2016 г.” можете да прочетете и изтеглите тук.