Прессъобщения

Избрани са нови председател и заместник-председатели на Комитета по икономическо политика към УС на АББ

На заседание на Комитета по икономическа политика към УС на АББ, отчитайки изявените им професионални качества и приноса за успешната дейност на Комитета, за негов председател беше избран г-н Христо Бабев, член на Управителния съвет… Още

Определен е представителя на АББ в УС на Фонда за гарантиране на влоговете в банките

С решение на Управителния съвет на Асоциация на банките в България от 14 април 2015г., на основание чл. 9, ал. 2, т. 3 от Закона за гарантиране на влоговете в банките, за представител на АББ… Още

Избрани са нов председател и членове на УС на АББ

На проведеното на 31 март 2015г. Общо събрание на Асоциация на банките в България за нови членове на Управителния съвет бяха избрани: Петър Андронов – гл. изпълнителен директор на “СИБАНК” ЕАД , Емил Ангелов –… Още

Определен е представител на АББ за член на Работна група по киберсигурност към Европeйската банкова федерация

За представител на АББ в новосъздадената Работна група по киберсигурност към Европейската банкова федерация в Брюксел, на която АББ е член, беше излъчена г-жа Елеонора Христофорова – юрисконсулт на АББ, като за участие в дейността… Още

Определен е нов представител на АББ в Регламентия комитет на индексите “СОФИБОР”, “СОФИБИД” И “ЛЕОНИА”

Управителният съвет на АББ определи за нов член, като представител на АББ, на Регламентния комитет на индексите СОФИБОР, СОФИБИД и ЛЕОНИА г-н Калоян Масларски – началник „Продажби и търговия“ в „СЖ Експресбанк“ АД.

Определени са представител на АББ и съвместен представител с БАЛИП за членове на УС на Фонда за компенсиране на инвеститорите

Предвид изтеклия мандат на членовете на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите /Фонда/, съгласно решение на Управителния съвет на Асоциация на банките в България от 10 февруари 2015г., на Комисията за финансов надзор… Още